Turen indgik som en del af DN`s fredningstjek. Området ejes i dag af fugleværnsfonden, der har opsat fugleskjul og indgår i plejen og formidlingen på stedet. Bøjden Nor er udlagt til natura 2000 område med afgræsning af både strandeng og overdrev. Der er lavet Eu Life projekt, hvor der er gravet paddehuller og dræn er afbrudt, så udledning af næringsstoffer til selve noret begrænses. Der er gode adgangsforhold til området.

På turen så vi hundredevis af rastende gæs, mange ande- og vadefugle og sølvhejre. Det er en stor glæde at se, at stedet fuldt og helt lever op til de intentioner der var for fredningen i 1969.

På turen så vi hundredevis af rastende gæs, mange ande- og vadefugle og sølvhejre. Det er en stor glæde at se, at stedet fuldt og helt lever op til de intentioner der var for fredningen i 1969.