Danmarks Naturfredningsforening, oktober 2014

 

 

Efterår og årsmøde

Det lune efterårsvejr fortsætter, og vi kan nyde efterårets havearbejde uden det tunge vintertøj. Om det lune efterårsvejr spår om en mild eller hård vinter, må tiden så vise. Sensommeren bød på en dejlig tur til Svelmø, og inden længe venter et årsmøde med et spændende fordrag om vilde bier. Både afdelingsbestyrelsen og redaktionen byder alle hjertelig velkommen.


 

Årsmøde og vilde bier den 5. november på Ringe Bibliotek

Det årlige møde med naturen i centrum nærmer sig, og afdelingsbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn ser frem til at kunne indlede med et inspirerende billedforedrag om "De glemte bier."

Maria Gram-Jensen, naturgeograf og indehaver af www.vildebier.dk fortæller om de mange forskellige bier, der lever vildt i Dan­mark. Hun fortæller om biernes spændende biologi, om deres relation til vor blomstrende natur, samt om de trusler, de i dag står over for. Maria Gram-Jensen er medlem af DN´s afdelingsbestyrelse i Faaborg-Midtfyn og har i 2013 og 2014 stået  for høslets-arrangementer i Svanninge i samarbejde med Naturstyrelsen. Hun brænder for at genskabe faunaen på rigkæret, der er mere eller mindre tilgroet med rørsiv.

Maria skriver på sin hjemmeside www.vildebier.dk:  

"Landskabet er blevet mere og mere blomsterfattigt i løbet af de seneste årtier, og der er udpræget mangel på føde til bierne store dele af sæsonen. De utilstrækkelige ressourcer er efterhånden blevet et alvorlig problem: Bierne sulter! Nærings­manglen svækker deres immun­system og gør dem modtagelige for sygdomme. Og det gælder ikke kun honningbien - også humlebierne og de enlige bier lider under dette voldsomme pres."

Efter dette tankevækkende billedforedrag indlægges en lille pause med forfriskning, inden årsmødet går i gang med beretning om årets gang i den lokale naturfredningsforening.

Alle opfordres til at møde frem og  stille spørgsmål eller blande sig i debatten om lokale natur- og miljøsager. Naturen har brug for både hænder og talerør, og vi lytter gerne til folk, der går naturens ærinde. 

Afdelingsbestyrelsen efterlyser folk fra specielt Faaborg og Ringe-området til at opstille til valget på årsmødet, idet lokalkendskab er godt at have med i rygsækken til DN-arbejdet. Del jeres interesse for naturen med ligesindede og få mulighed for at øve indflydelse på natur- og miljøforhold.

DN har næsten 1200 medlemmer i kommunen, så der må helt sikkert være nogen deriblandt, som har tid og lyst til at være aktiv i foreningen. Det kan anbefales! Afdelingen ser gerne flere ture og naturplejearrangementer på programmet i 2015, så måske er det her, du ser dig selv placeret? Måske ser du dig som igangsætter af et kogræsserlaug, eller føler du, at naturen er trængt, hvor du bor, så du har lyst til at reagere? Det er ofte en konkret hændelse i ens nærområde, der får gnisten til at flamme for DN! 

Bestyrelsen består p.t. af 9 personer + en suppleant, og den mødes ca. 10 gange om året. Medlemmerne er på valg hvert tredje år. 

Alle er selvfølgelig velkomne til bare at lytte.

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte Birgit Bjerring, formand for DN i Faaborg-Midtfyn, Kærhaven 6, 5672 Broby, hvis dette har vakt din interesse.

Fastnet: 32 15 11 45, mobil: 61 99 11 61

E-mail: birgitbjerring@yahoo.dk">birgitbjerring@yahoo.dk

Vi ses onsdag den 5. november kl. 19.00 -21.30
på Ringe Bibliotek Algade 40 (indgang fra centrum-pladsen).


 

Fjellebroen lige nu

Bølgerne går højt ved Fjellebroen havn i 2014. Og det er ikke kun på grund af klimaændringer og højvande!

Nej, furoren skyldes, at Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at ændre i lokalplanen, så en del af det rekreative område ved havnen overføres til erhvervsområde. Formålet er at give mulighed for at opføre en ny hal på en del af området.

DN har indsendt bemærkninger til for-høringen og den offentlige høring, som er afsluttet efter et borgermøde i Vester Aaby den 29.oktober. DN´s bekymringer går på, at adgangsvejen til Øhavsstien bliver klemt og bygningshøjden på 7,5 m ikke er i harmoni med omgivelserne, hverken til lands eller til vands.

Det rekreative aspekt på området bør så vidt muligt bibeholdes og ikke mindskes. Der er brug for en vision for den lille havn, der rækker længere end en omfangsrig hal og en stor opbevaringscontainer, der er til gene for Øhavsstiens brugere.

Lokalsamfunds- og Planudvalget behandler sagen den 13. november, men først i december træffes den endelige afgørelse af kommunalbestyrelsen. En landzonetilladelse til halbyggeriet kommer også til høring og behandling.

DN`s afdelingsbestyrelse følger sagen.


Det kan være svært at finde Øhavsstiens indgang/udgang


 

Naturen nu - Morild

Det lune vejr sætter også sit præg på vandtemperaturen, som rundt om store dele af Fyn stadig ligger  mellem 12 og 14 grader. Og så sent som i sidste uge, har man kunnet opleve morild i havet nord for Fyn.

I det lune saltvand trives de alger, som skaber lysfænomenet morild. Er der pludselig et spøgelsesagtigt blåligt skær i vandet omkring dine fødder, er der ingen grund til at frygte, at det er forurening eller at styrte op af vandet. Der er tværimod al mulig grund til at udforske situationen, for det er en fantastisk oplevelse at bade i vand med morild!

Ved svømmebevægelser eller andre bevægelser gennem vandet forstyrres algerne, og de udsender deres lysglimt.

På vore breddegrader er det den lille encellede og kugleformede alge Noctiluca, der laver det sære lys i vandet. Andre steder i verden kan tætheden af lysende alger i havet være så stor, at lyset er så kraftigt, at man kan læse ved det, og til tider kan morlid sågar ses fra satelitter i rummet.

Hvorfor algerne reagerer med lys, når de bliver forstyrret, er stadig en gåde. Man har nemlig endnu ikke fundet en god forklaring på, hvilken fordel algerne skulle have af at udsende lyset.  


 

Geologiens Dag på Svelmø lørdag den 20. september 2014

Forventningen var høje, da folk mødte frem på P-pladsen for enden af Østergyden ved Åstrup.

DN havde i samarbejde med geolog Jakob Qvortrup Christensen inviteret på vadetur til Svelmøerne i det sydfynske øhav. En flok på næsten 30 og med en aldersspredning på i hvert fald mellem 6 og 72 år begav sig uden tøven ud vandet. Nogle i shorts, andre med opsmøjede bukser. Vandhøjden varierede fra 40-70 cm på udturen (lavvande), og vandtemperaturen var ca. 15 grader.

Jakob havde forinden prøvegået strækningen uden problemer, så folk fulgte tillidsfuldt med på den ca. 350 m lange vadetur. Det var en oplevelse i sig selv.

Jakobs kendskab til sten og landskab er enormt, og han er dygtig til at formidle sin viden. Så der blev samlet masser af sten, som Jakob satte navn og oprindelse på: flint, granit, basalt, porfyr, diabas og mange andre betegnelser. Stor spørgelyst. Jakob var aldrig i bekneb for et svar. Mange af stenene bragte isen med sig til Svelmø under sidste istid.

De op til 15 meter høje skrænter er eroderet af vind og vejr. Nogle steder forsvinder ler, jord og sand for at blive ført med strømmen til nye aflejringer, så Store og Lille Svelmø er konstant under forandring.

De medbragte forfriskninger blev indtaget med udsigt til Trillen syd for Store Svelmø. Vejret var med os, så turen fortsatte hele vejen rundt langs den afvekslende kyststrækning.

Der er ingen fastboende på øen længere, men der kan forekomme jagt, så DN havde søgt og fået tilladelse til at arrangere turen af de to lodsejere. Vi påskønner denne gestus.

På vadeturen hjem var vandstanden steget ca. 10-20 cm, så tøjet blev lidt mere vådt. Men pyt!

Det var en rigtig dejlig tur. Tak til vores dygtige turguide. Geologiens Dag(e) holdes hvert andet år, og DN Faaborg-Midtfyn er helt sikkert parate til at springe i vandet igen for en god sags tjeneste!