Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling for Faaborg-Midtfyn Kommune holdt årsmøde torsdag den 6. november 2008 kl. 19.30 i Faaborgs gamle bibliotek i Grønnegade.

Foredrag om Svanninge Bjerge 

Som indledning til årsmødet fortalte Kristian Gernow i ord og billeder om Bikubenfonden af 1989 og dens aktiviteter i Svanninge Bjerge. Bikubenfonden har netop erhvervet et ekstra område i den sydlige del af Svanninge Bjerge. Svanninge Bjerge er et naturområde under forandring. Der er sket mange forandringer siden Fondens erhvervelse, og det smukke og bakkede landskab byder allerede nu på mange oplevelser. Visionen er endnu større mangfoldighed og alsidighed.

Kristian understregede, at initiativet var Bikubenfondens og førte os gennem de mange overvejelser, grundige undersøgelser og økonomiske beregninger, der er forudsætningen for sådan et projekt.
Området har stor værdi i kraft af sin vegetationshistorie og attraktioner som Sognediget, Rislebækken, Vænge Kær, Brillesøerne samt kæmpestore gamle træer. Frilægningen af overdrevslandskabet måtte ske i flere etaper under hensyntagen til Hasselmusens tilstedeværelse, men den kan samtidig ses som prikken over i'et i skabelsen af et nationalt natur- og landskabshistorisk monument.
Overdrevene afgræsses af indkøbt Welsh Black kvæg, der er lige så fredeligt som det er effektivt.

Bikubenfonden håber og ønsker, at anstrengelserne vil være til gavn og glæde for et stort publikum, der med tiden vil kunne vælge 6 tematiske stiruter i området.

Kristian inviterede som daglig driftsleder af Bikubenfondens arealer forsamlingen til i fremtiden at agere som ambassadører for Svanninge Bjerge.
Se i øvrigt www.svanninge-bjerge.dk 

 

Årsmødet

Dagsordenen omfattede flg. punkter 
1. Valg af dirigent
Inger Vinther blev valgt

2. Bestyrelsens beretning
Næstfmd. Jørgen Elper Hansen præsenterede de enkelte medlemmer af afdelingens bestyrelse og aflagde derefter beretning om de sager og problemstillinger, der havde fyldt mest det sidste års tid.

Generelt om året forløb
Arbejdet i Naturfredningsforeningen er på lokalt plan organiseret i 96 lokalafdelinger svarende til de nye kommuner. 
Faaborg-Midtfyn Lokalafdeling dækker et areal på 637,42 km2. Har 1.354 medlemmer pr 30.09.2008. Arealmæssigt største afdeling på Fyn. (Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Årslev). 
Afdelingsbestyrelsen holder møde én gang om måneden for at se på de sager, der kommer fra Kommunen, Regionen, Fredningsnævn og Staten, og som vi og andre ifølge loven har ret til at få prøvet ved en højere instans. Oftest vil det være Naturklagenævnet og Miljøankenævnet. Vi forsøger at være naturens vagthund og arbejder for at undgå forringelser i naturen og landskabet.
Vi har afholdt 13 bestyrelsesmøder og enkelte arbejdsmøder, samt et lokalkursus/workshop i brug af det DN net, hvor alle sager efterhånden lægges ind i elektronisk form.
Det har også i år været et travlt år. Kommunen er arealmæssigt stor og har meget værdifulde naturområder, en lang kystlinie og adskillige øer. Samtidig har kommunen mange større landbrug med øgede dyrehold, og der er vækst i udbygningen af bolig- og industriområder, især omkring Ringe og den nye motorvej. Dette giver anledning til mange sager og en del konflikter.
Siden sidste årsmøde har vi modtaget ca. 334 sager elektronisk via DN-nettet og mere end 200 zonelovssager, som vi har skullet tage stilling til. Hertil kommer en række henvendelser fra private, samt deltagelse i forskellige arrangementer og arbejdsgrupper.

Hovedparten af sager er dispensationssager efter naturbeskyttelsesloven, især dispensationer fra skovbyggelinier og sø- og å-beskyttelseslinier i forbindelse med om- og tilbygninger.
Som noget nyt har der i år været særdeles mange tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg. Det er sager uden de store problemer, men i nogle tilfælde har man søgt om etablering af anlæggene i søer, dvs. §3 områder. Det er sager, som vi har bedt administrationen om at se nærmere på. Vi mener at sådanne nye ansøgninger bør have afslag, indtil man har høstet erfaringer fra de tilladelser der er givet.

Kommuneplanen
Kompetencen til at lave retningslinier for nye byområder og for udnyttelsen og forvaltningen af det åbne lands natur, landskab og miljø, som tidligere lå i regionplanerne, er nu overdraget til kommunerne. Der vil altså ikke længere være en regional myndighed, som kommunerne skal indordne deres planlægning under. Fremover bliver kommuneplanen det vigtigste plandokument. Den nye kommuneplan får meget stor betydning. Faaborg-Midtfyn Kommune skal i løbet af 2009 inden kommunevalget i november færdiggøre den nye kommuneplan, så der bliver nok at se til i det kommende år.

Kommuneplantillæg og Lokalplansager
Vi har haft en del plansager,
-  Forslag til Lokalplan 2007-7. Boligområde ved Hestehavevej, Ringe.
- Gestelevvej i Ringe lokalplanforslag 2008-9. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelev i Ringe. Eneste effekt af vores indsigelser bl.a. mod det massive ”hotel” og lejlighedskompleks er, at cykelstier i området vil blive med fastbelægning og ikke stabilgrus.
- Akæologisk forundersøgelse på ejendommen matr. nr. 3-d brangstrup By, Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune. Goe Bakke.
- Lyø Havn. Ingen indsigelser.
- Lokalplanforslag 2008-12 Udvidelse af Lyø Camping. Indsigelser.
- Lokalplanforslag 2008-10 Sommerhusområde ved Klintholmvej i Faldsled. Klaget over miljøscreening/miljøvurdering. Anke over selve lokalplanforslaget er på vej. Frist 11. november.

Bebyggelse i det åbne land
Vi har ikke det fulde overblik over FMKs afgørelser, efter kommunesammenlægningen, men vores umiddelbare indtryk er, at FMK administrerer zoneloven fornuftigt.
Vi har i år haft mere end hundrede sager. Ingen af sagerne er anket.

Samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune
Kommunen har fra starten været åben overfor et samarbejde/dialog med Naturfredningsforeningen. Vi har således deltaget i en følgegruppe vedrørende kommunens Friluftsstrategi, som skal danne grundlag for en del af den kommende kommuneplan.  Vi er med i Task Force Faaborg, hvor vi har deltaget i en workshop med fokus på fremtidsvisioner for Faaborgområdet. Strategiplanen for Faaborg, ”Masterplan for Faaborg”, er ved at blive færdigbehandlet og kommer ud til offentlig høring i starten af det nye år. Kommunen har oprettet et grønt råd, hvor DN har en af pladserne.
Naturfredningsforeningen har medvirket til oprettelsen af et naturpleje- og kogræsserlaug i tilknytning til Ringe Sø-området / den grønne kile.
DN opfordrede i efteråret Faaborg-Midtfyn Kommune til at blive DN-klimakommune. Kommunen takkede nej, men har selv taget klimaproblemerne op og nedsat et klimaudvalg, som skal udarbejde et forslag til en handlingsplan. DN har fået plads i klimaudvalget, som det ene af to eksterne medlemmer. Klima bliver således et af temaerne i den kommende kommuneplan.
Samarbejdet har været og er fortsat positivt.

DN som naturens vagthund
En af foreningens opgaver er at fungere som naturens vagthund. Vi får løbende henvendelser fra folk om ulovlige forhold, som de beder os om at se nærmere på. I år har vi bl.a. haft sager om
- nedlæggelse af stier
- fjernelse af jord- og stendiger
- ulovlige anderier i gravede vandhuller
- deponering af affald/byggematerialer
I sådanne sager skriver vi til kommunen, der som tilsynsmyndighed skal behandle den slags sager.
Sidste år påtalte vi dræning af et lille moseområde på Horne Land. Her har vi fået medhold og ejeren er blevet pålagt at retablere området.

Arrangementer/ture
-  Affaldsindsamling. april i Broby; ved Sundet/Sundvejen, i Millinge og i Horne.
-  Vandretur i Sundbakkerne. Lars Torup
-  Guidet ture i forbindelse med indvielsen af den samlede Øhavssti.
-  Deltagelse i Øhavets dag 31. august, hvor turistforeningerne ud til Øhavet gik sammen med  forskellige foreninger om en række arrangementer ud til Øhavet.
-  medvirket ved DNs udstilling på torvet i Faaborg. ”Dyrenes ambulance”

Sundbakkerne – Danmarks smukkeste motionsrute
Stisystemet omkring Sundet og Sundbakkerne blev sidste kåret som Danmarks smukkeste motionsrute. Området er fortsat meget brugt som motions- og udflugtsområde. Vi har fortsat lidt problemer med invasive arter. I løbet af vinteren vil vi rydde noget af krattet langs sognediget og fælde de store popler ved skellet ind mod Per Halkens ejendom. Vi håber stadig på, at vi kan få en aftale om at forbedre forholdene ved det lille vandhul i skellet ind til Aage Hansens arealer.

Landbrugssager i 2008
Der har indtil for nylig været meget få sager, men nu er kommunen på plads og antallet af sager stiger voldsomt.
Husdyrloven har medført en væsentlig forringelse i beskyttelsen af §3- og Natura 2000-områder mod næringsstofbelastning. Heldigvis vil Faaborg-Midtfyn administrere mere restriktivt, da man ikke ønsker at komme i klemme med EU's beskyttelsesbestemmelser.
Miljøankenævnet, som er et fagligt klagenævn, har mange sager liggende og vi venter spændt på de første principielle afgørelser fra nævnet.

Fanget i gammel lovgivning
Nogle gange oplever vi, at vores handlemuligheder bliver begrænset af bindinger og undtagelsesbestemmelser i gamle aftaler/bestemmelser. Et eksempel er Trollelung – Klintholmvej i Faldsled, hvor en gammel udmatrikulering i et moseområde, åbner mulighed for opfyldning og bebyggelse i et ellers beskyttet §-3 område. Da mose- og engområdet ligger indenfor sommerhusområdet gælder §3-beskyttelsen kun landbrugsmæssig udnyttelse, mens den ikke forhindrer ødelæggelse ved bebyggelse. Set med vore øjne i dag - en helt urimelig ordning. Kommunen har nu udarbejdet en ny lokalplan for området, men vil ikke forhindre byggeriet af frygt for erstatningskrav.
En lignende sag ved Ny Holstensprøve hvor kommunen var indstillet på at køre en retssag for at forhindre et ødelæggende sommerhusbyggeri, er nu endt med, at kommunen har opgivet sagen og sommerhuset bliver en realitet. Årsagen er igen økonomi. Dette finder vi er dybt beklageligt. .
Røde Kro: Her søges der i øjeblikket om lovliggørelse af opfyldning ud i fjorden, samt om tilladelse til at bygge helårshuse på de minimale grunde der ligger ud mod vandet på sydsiden af Svendborgvej. Der ligger fra gammel tid nogle mindre fiskerskure/-huse. Kommunen er afventende, da man er bange for at få en erstatningssag på halsen, hvis man på forhånd giver afslag. Naturfredningsforeningen har siden midten af 80’erne foreslået, at det åbne område ved Røde Kro og ud for Strandgårdsparken friholdes for yderligere bebyggelse. Vi finder det væsentligt at friholde de få udkig, man har over øhavet fra offentlig vej.

Øhavsstien
Den samlede øhavssti blev officielt indviet den 28. december. 
Siden har Øhavsstien været flittigt brugt.
Der arbejdes videre med planer om etablering af nogle kaffesteder / opholdarealer med et par borde og bænke langs ruten.
Der er ligeledes planer om at udgive en samlet bog om Øhavsstien med mere fyldige oplysninger om natur- og kulturoplevelser langs ruten.

Natura 2000
Naturplanlægningen i de særlige naturbeskyttelsesområder, Natura 2000, har været  sendt til høring af Miljøministeriet med en svarfrist den 22. december 2007.
I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi 8 af disse områder. Det drejer sig om Arreskov Sø, Avernakøs vestlige del med strandenge og klokkefrølokaliteter, Store Ørresø, Sorte Sø, Iglesø, Storelung – Fyns eneste rigtige højmose, Brahetrolleborg - sø- og skovområdet omkring Brændegårsd Sø og Nørre Sø samt Svanninge Bakker.
Lokalafdelingen har indsendt et omfattende materiale som DNs høringssvar.

Hjemmesiden
Lokalafdelingen har åbnet en ny hjemmeside med oplysninger om naturområderne i Faaborg-Midftfyn Kommune, turarrangementer og nyt om lokalafdelingen og dens arbejde. Hjemmesiden er løbende under udbygning.

Dette var Afdelingens årsberetning for 2008

Årsberetningen blev taget til efterretning

3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Følgende medlemmer er på valg: 
 - Jens Andreassen, villig til genvalg
 - Per Holmsgård, villig til genvalg
 - Ole Bloch-Petersen, villig til genvalg
 - Karl Top,  ønsker ikke genvalg
Kandidater: opstilles på mødet. Man kan melde sig eller anbefales. Kandidater skal være medlem af DN. Hvis en foreslået kandidat ikke selv er til stede, skal der være givet tilsagn fra pågældende.
Nina Larsen vil gerne stille op til bestyrelsen.
Nina, Ole, Per og Jens blev valgt

Alle suppleanter er på valg:
- Mette Behrendt Hansen, villig til genvalg
- Nina Larsen, stiller op til bestyrelsen
- Elsebeth Pedersen, villig til genvalg
- Ulla Poulsen, villig til genvalg
- Lone Ravn, villig til genvalg
Kandidater til suppleanter opstilles på mødet. Man kan melde sig eller anbefales. Kandidater skal være medlem af DN. Hvis en foreslået kandidat ikke selv er til stede, skal der være givet tilsagn fra pågældende.
Alle suppleanter blev genvalgt

4. Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen

5. Eventuelt
Intet til ref.