Årsmødet 2009 blev en succes

Årsmødet for Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling, blev torsdag aften afholdt på Pontoppidan Skolen i Broby, hvor de fremmødte fik en hyggelig aften underholdt af DN og politikere.

I alt var syv partier repræsenteret, og alle gav deres bud på, hvordan de synes, naturen skal passes fremover, hvis netop de blev valgt ind ved det kommende kommunalvalg. Alle partier var rørende enige om, at "naturen har det ikke godt, og der skal gøres noget…", men når det kom til løfter om penge på næste års budget til netop dette område, så fik tonen en lidt anden lyd. "Det er et spørgsmål om prioritering, og børne- og ældreområdet har nu engang størst betydning".

Det vil vi i DN på ingen måde anfægte, men situationen er nu en gang, at naturen i kommunen lider under manglende pleje, tankeløs adfærd blandt borgere, når det gælder affald, afspærringer langs kysterne m.m., og noget skal der ske.

En række forslag blev listet op, men konklusionen blev hver gang, at der ikke er penge til det, eller at der er lovgivninger, der spænder ben for sig selv, så det er i sidste ende op til regeringen, hvis der skal gøres noget. F.eks. kom enhedslistens repræsentant Lars Bennedbæk med forslaget om, at arbejdsløse med et løntilskud fra kommunen kunne aktiveres ved at samle affald ind osv., men dette forslag blev hurtigt tonet ned, da SF’s repræsentant forklarede, at ’servicedriftrammerne’ umuliggør denne løsningsmodel.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten kunne hurtigt blive enige om, at der ikke kan ske noget positivt for naturen, førend der kommer en anden Regering. Til det svarede Venstres repræsentant, Peter Jensen, ’Der er skurke og helte alle steder, og jeg mener, at vores natur er det vigtigste vi har.’

Blandt de fremmødte blev et forslag givet, som alle politikkerne forholdt sig positivt til; ’Inddrag folk fra de små lokalområder i fælles projekter’. Det radikale Venstres repræsentant bekræftede fordelene i disse samarbejder, og refererede til Horne Land skole, hvor børnene med succes inddrages i affaldsindsamlinger m.m.. Lis Grüner fra Konservative roste Faaborg-Midtfyn for deres indsats i betragtning af, hvor mange små-samfund, der ligger spredt imellem de tre store byer, Fåborg, Ringe og Årslev.

Socialdemokratiets Sven Thaisen refererede dog til den ny kommuneplan, hvor der kun står meget lidt om mulighederne i at bruge borgerinddragelsesprocesser i de lokale samfund, hvilket han fandt ærgerligt og mangelfuldt.

Det er tankevækkende så enige alle partier var om, hvor vigtig vores natur er, hvor dårlige vi er til at passe på den, og at der virkelig bør gøres noget. Faktisk var de så enige, at man kunne blive i tvivl om, hvorvidt det ville gøre en forskel at stemme på en af dem. Men det kan man jo vælge at tolke positivt til at betyde; at ligegyldigt hvem, der bliver valgt ind ved kommunalvalget, så vil der blive kæmpet mere for kommunens natur!

Efter debatten blev årsmødet afholdt, hvor der blev fortalt om årets gang i bestyrelsen og herefter var der valg til den nye bestyrelse. To kvinder var friske på at stille op, Lisbeth Ravn og Tina Andersen. Begge blev valgt ind, og vi sætter stor pris på interessen og glæder os til at lære Jer at kende. Men desværre betød det også, at vi måtte sige farvel til to garvede DN-folk, Peder Nielsen og Lars Torup, som begge selv ønskede at forlade bestyrelsen. Til Jer skal der også lyde en tak, da I har været pålidelige og trofaste bestyrelsesmedlemmer – I vil blive savnet.

__________________________________________________________________

Aftenens program:

Årsmøde og årsberetning d. 29. oktober 2009

Velkomst ved Nina Larsen

1. Miljø og Natur debat

I anledning af det foranstående kommunalvalg, har DN’s lokalafdeling inviteret en politiker fra hvert opstillet parti til at deltage i en lille debatrunde omkring naturen i Faaborg Midtfyn Kommune, ’Hvordan har naturen det i deres øjne’, ’Hvad kunne gøres bedre?’ osv. Der lægges ud med en række konkrete eksempler på sager bestyrelsen sidder med til dagligt, hvor alle partier vil få lejlighed til at give deres bud på en løsning. Herefter åbnes der for en spørgerunde, hvor fremmødte kan få svar på deres spørgsmål.

Seks af de opstillede partier takkede ja til invitationen:

Socialdemokratiet: Sven Thaisen

Enhedslisten: Lars Bennedbæk

Socialistisk Folkeparti: Torben Schmidt

Dansk Folkeparti: Bjarne Tychsen

Konservative: Lis Gruner Hansen

Venstre: Peter Jensen

2. Årsmøde

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

4. Forslag fra medlemmerne

5. Eventuelt

Medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Formand       Nina Larsen
Næstformand        Jørgen Elper Hansen (stiller op til genvalg)
Webmaster                  Jens Andreassen
Menigt medlem  Lars Torup (træder ud af bestyrelsen)
Menigt medlem  Birgit Bjerring
Menigt medlem  Erik Ehmsen
Menigt medlem  Lene Friis
Menigt medlem  Per Holmsgård
Menigt medlem  Dorthe Jensen
Menigt medlem  Peder Nielsen (træder ud af bestyrelsen)
Menigt medlem  Ole Bloch-Petersen
Menigt medlem  Leif H. Sørensen (stiller op til genvalg)
Suppleant                            Mette Behrendt Hansen
Suppleant                            Elsebeth Pedersen
Suppleant                            Ulla Poulsen
Suppleant                            Lone Ravn
Kandidat                            Tina Andersen

 

Afdelingsbestyrelsens årsberetning 2009

Faaborg Midtfyn lokalafdeling har 1432 medlemmer. Bestyrelsen afholder som minimum et møde hver måned. Her drøftes sager, som er kommet via borgerhenvendelser, DN-centralt, fra kommunen, regionen, fredningsnævnet m.m.

I 2009 er det blevet til 10 bestyrelsesmøder indtil nu.

Som noget nyt har vi internt i bestyrelsen opdelt os i arbejdsgrupper, som alle er baseret på opsøgende arbejde; ’Vandhuller’, ’Jord og stendiger’, ’§3’ m.fl. som arbejder sideløbende med bestyrelsesarbejdet. Det har medført lidt ekstra møder i år, men har givet et positivt løft, idet alle er aktive med netop det de brænder for hver især, så alles kompetencer udnyttes. Det må siges at have været en succes, som bør videreføres i den kommende bestyrelse.

2009 har som de foregående år, været et travlt år, som naturens vagthund. I alt har bestyrelsen det forgangne år behandlet 257 sager, herudover kommer zonelovssager, borgerhenvendelser, og sager fra det opsøgende arbejde (jf. ovenstående grupper) osv.

Gruppen omkring ’§3- natur’ fandt på en lille måned de første 66 lovovertrædelser, hvor natur er pløjet op og dyrket, bebygget eller lignende, og vi er langt fra færdige med gennemgangen!

Størstedelen af sagerne vi modtager omhandler dispensation fra naturbeskyttelsesloven og skov- sø og å- beskyttelseslinjerne, i forbindelse med til- og ombygning af mindre bebyggelse.

Zonelovssagerne er desværre blevet mere diffuse, i og med at vi ikke længere modtager dem automatisk, men i stedet skal ind og opsøge nye sager selv, og bede om indsigt i hver enkel, hvilket er en tidsrøver for både os og kommunens ansatte.

Husdyrsager kom der et mindre boom i her i starten af 2009, men krisen og den lange sagsbehandlingstid har lagt låg på udvidelserne, så det er (heldigvis) kun blevet til en enkelt indsigelse i år, som stadig ikke er afgjort.

Private henvendelser får vi jævnligt nogle stykker af, i år har de omhandlet emner som; Nedlagte stier, Fjernede jord & stendiger, Hjælp til forståelse af fredningsregler, og hjælp til pleje og vedligehold af naturområder både praktisk og teoretisk m.m.

Vi sætter stor pris på henvendelserne, og opfordrer folk til at henvende sig, selv om de er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en lovovertrædelse eller andet problem, som er indenfor afdelingens kompetence- og ansvarsområde.

Samarbejdet med kommunen

Vi har igen i år haft et åbent og positivt samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune.

Klimakommune

Faaborg Midtfyn Kommune meldte tidligt ud, at de ikke ønsker at blive klimakommune, det skal dog siges, at de har gjort en stor indsats på klimaområdet, og har haft nedsat et klimaudvalg, hvor DN også var repræsenteret, og vi føler, at vores forslag blev varetaget på lige fod med andres.

Kommuneplan

Kommuneplanforslaget blev offentliggjort i maj og 1. juni indsendte vi vores kommentarer til udspillet.

Generelt har det fremsatte forslag mange gode mål for bevarelse og sikring af natur, miljø og kultur. Men vi har sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er muligt at gennemføre visionerne med den økonomiske situation, kommunen er i. Vi frygter, at de projekter, der bliver gennemført de kommende år, stort set kun vil omhandle eksternt finansierede projekter, som giver investorerne en åbenlys økonomisk gevinst. 

Vi opfordrede derfor kommunen til, at kommuneplanarbejdet bliver fulgt op med bevillinger til sikring og udbygning af kommunens egentlige natur- og landskabsværdier, igennem pleje naturgenopretning og erhvervelser.

Vi havde en række forslag til mindre korrektioner, samt enkelte mere omfattende indsigelser. F.eks. ønsker kommunen at udvide Faaborg by mod nord, ind i Kaleko by, for at undgå en aflang struktur.

Dette finder vi problematisk, da der er tale om landskabeligt følsomme områder. Vi har derfor opfordret til, at udvidelsen i denne retning reduceres kraftigt eller helt fjernes.

Udviklingen omkring motorvejs-strækningen ved Ringe, finder vi ligeledes foruroligende, Mod nord er industrikvarteret allerede voksende langs motorvejen, og forslaget lyder, at det skal vokse tilsvarende syd for Ringe, og det er til trods for, at kommunen selv skriver; ’at erhvervsudviklingen skal finde sted inden for byvækstretninger og områder i sammenhæng med byerne og ikke langs med motorvejen’.

Samarbejde med andre instanser

Skov og Naturstyrelsen har deltaget ved flere af vores arrangementer i år med friske vejledere, der har beriget os med spændende historier og facts om de forskellige områder.

Skov og Naturstyrelsen har stablet et udvalg på benene, som skal komme med deres udsagn til, hvordan den nye sti fra Ringe til Korinth (den gamle jernbane) skal udformes. Her har vi også en plads i udvalget.

Naturturisme I/S, som står bag den aktuelle debatrunde i det sydfynske ang. ’Nationalpark i det sydfynske Øhav’, har vi ligeledes haft en række små samarbejdsopgaver med. F.eks. har vi givet vores forslag til ’kaffepletter’ på Øhavsstien, samt valgt at sidde i alle fire arbejdsgrupper i Nationalpark debatten, nemlig; ’Landbrug og Erhverv’; ’Kultur’; ’Natur’ og ’Friluftsliv’.

Nationalpark – Det Sydfynske Øhav

Det er næppe gået nogens næse forbi, at der i 2009 har været stor fokus på, om vi skal have en nationalpark i det sydfynske eller ej.

Vi i DN Faaborg Midtfyn deltager som førnævnt i alle fire arbejdsgrupper for at følge udviklingen og bevare muligheden for at komme med vores holdninger og forslag.

En ’Nationalpark’ – Det lyder flot, men hvad ligger der i det? Er det ren tiltrækning af turister og reklame, eller vil det reelt få en positiv betydning for naturen? Det er for tidligt at konkludere endnu, så indtil da bakker vi positivt op om projektet, og ser hvad 2010 bringer.

Natura 2000

Vi har udarbejdet forslag til naturplaner for otte af de internationalt beskyttede naturområder i kommunen. Vandplanerne udarbejdes der forslag til fra DN centralt.

Hjemmesiden

Vores hjemmeside blomstrer. Takket være en ildsjæl i vores WEB-master Jens, og et par foto-entusiaster og skribenter, så er der sket meget på hjemmesiden i 2009, hvor alle kommende og afholdte arrangementer omtales.

Det brygges pt. på, at det skal være muligt, at gå ind på hjemmesiden og tilmelde sig et nyhedsbrev, så man automatisk modtager en invitation pr. mail, når der afholdes arrangementer.

Alle er velkomne til at indsende fotos af naturen i kommunen.

Sendes til Jens; jensandreas45@gmail.com">jensandreas45@gmail.com 

Årets ture og arrangementer

Affaldsindsamlingen blev igen i år en succes. Vi var udstationerede i fire byer denne gang, hvor fremmødet nogle steder var flot og andre steder lidt småt, men alle arbejdede motiveret og effektivt, og det blev da også til ca. 450 kg skrald på et par timer!

I forbindelse med oprettelsen af interessegrupper internt i bestyrelsen, blev en ’Tur-gruppe’ etableret, det er derfor lykkedes at få lidt flere arrangementer på kalenderen i 2009, hvor vi har indbudt til en række ture i det fri, som f.eks. Nattergaletur, Tarup Davinde dagen, Tur langs genslyngningen af Odense Å, Øhavets dag, Høslætdag, Lille plejedag af Store Lung m.m.. Alle arrangementer har været velbesøgte, og er blot en motivationsfaktor til at få lige så mange ture på kalenderen næste år. Indtil nu brygges der bl.a. på en svampetur til efteråret 2010, og en plejedag i Sundbakkerne, som har brug for en kærlig hånd, til at komme bl.a. bjørneklo og gyvel til livs.

Så hold øje med Natur & Miljø, lokalaviser og vores hjemmeside www.dn.dk/faaborg-midtfyn , hvor alle arrangementer annonceres.

Nina Larsen