Årsmødet 2011

Velkomst ved Nina Larsen 
Aftenens program:
1. Oplæg fra Havbiolog, Søren Larsen:
"Havets hemmeligheder omkring Fyn"
2. Årsmøde

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
4. Forslag fra medlemmerne
5. Eventuelt
6. Dato for konstitueringsmøde (senest 4 uger fra d.d.)

2.1 Valg af dirigent  
Forslag:  Mogens Keinicke. Mogens blev valgt.

2.2 Bestyrelsens årsberetning 2011
I 2011 har bestyrelsen gennemgået en større omstrukturering/organisationsændring.
Som en af de eneste kommuner i landet, har DN Faaborg Midtfyn delt formandsposten op i tre ansvarsområder.
Denne opdeling har krævet tilvænning for alle, særligt uden for bestyrelsens rammer. Myndigheder og borgere har givet udtryk for, at det var svært at gennemskue, hvem de skulle kontakte afhængig af sagens karakter. Forvirringen har vi taget til os, og har via vores hjemmeside og medierne efterhånden formået at få skabt forståelse for den nye struktur.
Siden sidste årsmøde har vi modtaget 312 afgørelser fra Faaborg Midtfyn Kommune, hvoraf størstedelen omhandler dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjerne i forbindelse med til- og ombygning af mindre bebyggelse.
Herudover modtager vi jævnligt henvendelser fra borgere, som er støt på ændringer i deres lokalområde, som vækker bekymring.
Henvendelserne spænder vidt fra nedlagte stendiger, til enorme rideanlæg og etablering af de meterhøje energipil.
I år har det opsøgende arbejde fra vore egne rækker i bestyrelsen primært gået på at få afsluttet den omfattende undersøgelse af samtlige § 3 naturarealer i kommunen.
2011 har vi lagt mere vægt på, at det skal være sjovt/motiverende at være i bestyrelsen, og derfor er der gået en del ressourcer på ture og arrangementer for både medlemmer og bestyrelsesmedlemmer inklusive vore familier.
Projektarbejde
§3 natur.
Målet ved sidste års årsberetning var, at færdiggøre vores research i resten af kommunen, hvilket vi er nået.
DN har  sendt 95 sager ind (fra 2009-2011).
62 er afgjort. Knap 21ha var fejlregistreret natur, som derfor er taget ud af FMK’s samlede naturareal. Ca. 7ha var ulovlige forhold som er blevet påbudt retableret nu.
Stiprojektet, Ringe-Korinth.  
Vi har i år haft et bestyrelsesmedlem siddende i Skov og Naturstyrelsens udvalg, hvor der er blevet arbejdet en del med, hvordan den nye sti fra Ringe til Korinth skal udformes.
I år er skinnerne blevet taget op, og det er besluttet, at der vil blive asfalteret på den ene halvdel af stien. Alle naboer har fået brev om skel til naturstien, og den politisk godkendte lokalplan vil være at finde på kommunens hjemmeside.
Indvielsen bliver et større arrangement lørdag den 16. juni 2012, hvorefter de 16 km multisti kan benyttes officielt.   
Nationalpark.
Igen i år har vi haft en repræsentant fra bestyrelsen siddende i styregruppen.
Ærø og Langeland har sagt nej til, at indgå i nationalparken, så det er nu op til de resterende tre kommuner at beslutte ved et møde 1.november, om de vil ansøge staten.
Arealet er nu på 640 km2 i alt, hvoraf landområdet udgør 255 km2 og havet 385 km2. I det samlede areal er der 8 forskellige Natura2000 områder svarende til ca. 183 km2.
DN Faaborg Midtfyn mener, at med bakkerne ved Fåborg og Svendborg, Arreskov Sø, Nørresø, Brændegårdssøen og store dele af Øhavet, Monnet, Thurø Rev, 6 beboede øer af 8 mulige. Købstæderne Svendborg og Fåborg, så har det resterende område fortsat værdier af international værdi - både hvad angår natur og kulturarv.  
LIFE + projekt ved Bøjden Nor
Det er rigtig dejligt at se at FMK har været initiativtager til at købe jord op omkring Bøjden Nor. Det er sket i samarbejde med Karen Krieger Fonden, Fugleværnsfonden og EU´s life program. Et projekt der koster 8,6 millioner, hvor kommunen har bidraget med 1,3 millioner.
Der kommer til at ske en stor forbedring af vandmiljøet i noret, der vil blive bedre levevilkår for strandtudser, mange fugle og overdrevsplanter. Man kan allerede nu se, at der er blevet lavet en kanal, der ikke sander til, så lige nu er vandstanden lavere i noret end den plejer. Her i løbet af efteråret vil anlægsarbejdet med tudsesøerne begynde – til sidst skal det ende med et fint overdrev med græssende køer.
Vi følger projektet interesseret og har et fint samarbejde med kommunens biologer, der er tilknyttet. Så kan vi alle sammen glædes over at vi får mere natur at færdes i.
Toscana. 
FMK har i foråret/sommeren lavet en udviklingsplan for kommunen, som de flot har kaldt for et moderne dansk Toscana.
I denne udviklingsplan ligger der rigtig mange gode intentioner, som man har svært ved at være uenig i. Vi har selvfølgelig sendt et høringssvar ind, med punkter, hvor vi mener, der kan tænkes anderledes eller dybere ind i problemstillingerne.
Vi kunne i DN i Faaborg-Midtfyn godt tænke os at man turde prøve at bibeholde det fine landskab, vi allerede har i kommunen med afvekslende småbyer, åbent land og skovområder. Vi mener det giver mere mening at forbedre mulighederne for at flytte til eksisterende byer ved at anlægge f.eks. cykelstier og bedre offentlig transport. Lige nu prøver kommunen at udstykke nær skovbyggelinien – men hvad med at etablere skov nær eksisterende landsbyer?
Vi mener også at kommunen gerne må stille flere miljøkrav i de enkelte industriområder – det kan for firmaerne også bruges som deres brand. 
Sort Egern.
Indfangning og udsætning af sorte egernSammen med Naturstyrelsen, Århus Universitet og Statens Naturhistoriske Museum er DN i gang med et projekt, hvor sorte egern indfanges på Sydfyn og udsættes på Langeland, hvor der ikke er egern i dag, men hvor levevilkårene er til stede. Dermed vil der på Langeland kunne skabes og sikres en bestand af de oprindelige sorte egern. Efter mange forberedelser er fangsterne begyndt i august. I vores lokale forening har vi tilbudt at tilse fælder i Svanninge Bakker samt i Ryslinge.
Vi venter på at få besked og blive sat ind i arbejdet.

Årets ture og arrangementer:

Affaldsindsamling.
I april var der også Affaldsindsamling. Tilslutningen var ikke så stor, men i Brobyværk mødte 12 op (10 voksne og 2 børn) og samlede affald ind i Gl. Broby kommune. Sammen med en mindre indsamling fra Millinge og Horne, blev det over 400 kg affald.
Sommerudflugt.
I juni havde vi i bestyrelsen en hyggelig sommerudflugt sammen med vores familier i Sundbakkerne. På sådanne udflugter får vi i bestyrelsen set og diskuteret naturens trivsel i et af de områder i kommunen, som repræsenterer en naturtype, vi skal passe særligt på.

Svelmøturen.
På Øhavets dag d. 28.8 fik 100 mennesker en rigtig dejlig dag i solskin på den lille skønne Svelmø. I samarbejdet med Jan Villebro, blev alle transporteret over på øen. Der var så mange, at han måtte køre 3 gange, før alle var samlet på øen. Her fortalte han historier om øen, og dem er der mange af. Derefter gik alle en dejlig tur på øen i eget tempo, og så var det ellers tid til at indtage de medbragte madkurve. Efter et par timer blev alle atter i adstadigt tempo fragtet tilbage til fastlandet.DN 100 år
DN's 100års jubilæum. 
Dagen  blev i april fejret i København, med diverse aktiviteter for børn, økologiske delikatesser og DN's store fotoudstilling, som blev indviet af Dronning Margrethe. Om aftenen var der fest for bestyrelsesmedlemmer fra hele landet, ansatte i DN København og repræsentanter fra udenlandske søster-organisationer.
I anledning af 100 - års jubilæet har DN trykt en bog med billeder af 100 særlige fredninger, som DN har stået bag i tidens løb.
Lokalt inviterede vi i bestyrelsen i FMK på en bustur rundt i kommunen, så borgere fra den sydlige del kunne komme op mod nord og se naturperler her og omvendt. Desværre blev turen aflyst pga. manglende tilmeldinger.
Naturensdag. 
11. september stod DN centralt og DN-faaborg-Midtfyn for et større arrangement i Svanninge Bakker, primært henvendt til børnefamilier. Lille Per fra filmen "Far til Fire i Naturen" stillede op og trods stærk konkurence fra bla. TV-programmet Barda, der optog i Svendborg og Fjordens Dag ved Odense Fjord kom der rigtig mange deltager. Flere foreninger var inviteret med fra rollespilsfolk, over o-løbere til spejdere. Lokalt stod vi bl.a. for en affaldsafdeling og en afdeling med titlen "Liv i Lorten", hvor den lokal bestand af gødningsbiller blev undersøgt. 
Alle ture og arrangementer annonceres i Natur & Miljø, lokalaviser og på vores hjemmeside
www.dn.dk/faaborg-midtfyn.
Ønsker og forslag til ture og arrangementer modtages gerne.
Hjemmesiden
Målet for hjemmesiden i 2011 var at få oprettet et Nyhedsbrev og et link på vores hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig. En arbejdsgruppe er blevet nedsat, og afdelings første nyhedsbrev ser snart dagens lys. 
3. valg af medlemmer.
Lokalafdelingen bestod indtil årsmødet af:
Politisk formand Lisbeth Ravn
Aktivitets formand Trine Thomsen (genopstillede ikke)
Administrativ formand Nina Larsen (genopstillede ikke)
Webmaster Jens Andreasen (genopstillede ikke)
Menigt medlem Birgit Bjerring
Menigt medlem Jørgen Elper Hansen
Menigt medlem Per Holmsgård
Menigt medlem Dorthe Jensen
Mening medlem Elsebeth Pedersen
Menigt medlem Ole Bloch-Petersen
Menigt medlem Ulla Poulsen
Menigt medlem Leif H. Sørensen
På årsmødet blev Erik Ehmsen valgt til bestyrelsen.
4. Forslag fra medlemmerne
5. Eventuelt

6. Dato for konstituering:
14. november 2011 kl 19.00