DN´s præsident Ella Maria Bisschop-Larsen indledte årsmødet med at give sin version af nationens tilstand inden for natur & miljø, bl. a.:

                 

 

  • Regeringens varslede indgreb/angreb på natur- og miljøområdet
  • Revisionen af planloven
  • Forsøgsprojekter ved kysten
  • Naturens og landbrugets divergerende interesser
  • Naturbeskyttelsesloven i forhold til beskyttelse og benyttelse
  • - og til de levende, fynske hegn, der lige nu nedbarberes til træflis.

Afdelingsbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn er glade for, at Ella Maria i en hektisk periode har givet sig tid til at uddybe DN´s holdning til de mange tiltag, som den nye Venstre-regering er i gang med at implementere.

Regeringsskiftet
På årsmødet den 5. november 2014 var håbet mere lysegrønt for Danmarks natur. Kirsten Brosbøl, den daværende miljøminister, havde kort forinden, den 27. oktober præsenteret Naturplan Danmark kaldet det Det grønne Danmarkskort. Men ved folketingsvalget den 18. juni 2015 skiftede regeringsmagten til Venstre, og Eva Kjer Hansen blev udnævnt til Miljø-og fødevareminister. Siden da er håbet om en genopretning af Danmarks natur bristet, og vi har endnu til gode at se, at Eva Kjer Hansen med god ret kan kalde sig miljøminister!

Afdelingsbestyrelsens arbejde
Ved årsmødet i 2014 blev Peter Østergaard nyvalgt til bestyrelsen, som i det forløbne år har bestået af 9 personer + en suppleant og et ad hoc medlem.
Peter Østergaard har med sin indsigt på vand og miljø deltaget i FMK´s koordinationsforum sammen med vandværksfolk og andre interessenter. Men alle i bestyrelsen har ydet deres til, at afdelingen kan fungere, selv om repræsentationen fra kommunens 51,74 km2 store udstrækning og 51.078 indbyggere kunne ønskes udvidet.
Afdelingen modtager mails fra FMK, Naturstyrelsen og Fredningsnævn på Podio, et speciet netværk, som arkiverer sagerne, så man kan genfinde dem dér efter behov. Men landzonetilladelser og planer bliver desværre kun lagt ud på FMK´s hjemmeside, hvor vi selv må søge dem. Vi har bedt om at få dem tilsendt via Podio, men det ønsker FMK ikke at medvirke til, sådan som nogle kommuner praktiserer det. 
Siden sidste årsmøde har vi afholdt 8 afdelingsmøder, men dertil kommer et stort antal andre møder i form af borgermøder, workshops, samråd, Det Grønne Råd og diverse kurser i DN-regi. 
Den 21.-22. marts blev DN´s repræsentantskabsmøde afholdt i Faaborg, og afdelingsbestyrelsen havde fornøjelsen af at stå for tilrettelæggelsen af søndagsudflugterne til Pipstorn Skov, Sundbakkerne, Øhavsstien og Tarup-Davinde. Blandt deltagerne var der stor tilfredshed med guidningen og afviklingen. Det var spændende at samarbejde om opgaven, men også en glæde at fremvise vores dejlige sydfynske natur.

Nyhedsbreve / Facebook
Også det redaktionelle må vi finde tid til. I 2015 er det hidtil blevet til to nyhedsbreve: En maj-udgivelse og en oktober-udgave. De kan findes på vores hjemmeside – eller blive tilsendt pr. mail, hvis I tilmelder jer på hjemmesiden.
Èt er at skrive artiklerne, noget andet er at redigere opsætningen. Ulla Poulsen er blevet ferm dertil. Nyhedsbrevet færdigredigeres i DN´s sekretariat og udsendes derfra til modtagerne.
I oktober fik DN Faaborg-Midtfyn sin egen Facebook profil. Efterhånden har de fleste af DN´s 98 afdelinger en Facebook- side. Vi håber naturligvis, at siden vil blive brugt konstruktivt til at orientere sig om naturens tilstand i FMK og at mange medlemmer vil give it besyv med.

DN Samråd Fyns pris for fremragende naturpleje
I januar indstillede afdelingen landmand Mogens Christoffersen til prisen for fremragende naturpleje i Skånemosen ved Håstrup. Mogens havde søgt NaturErhvervsstyrelsen om tilskud til genopretning af den tilgroede eng og mose, og FMK´s biolog Kasper Nowack havde bistået med råd og dåd ved udførelsen af det store projekt. 27 ha i alt, idet naboejendomme også lagde jord til. I løbet af kun et par år er området forvandlet til en varieret natur, hvor kvæget afgræsser engen. Hele området er hegnet, men offentligheden har adgang til herlighederne. Et væld af sjældne planter er genopstået.
Mogens blev udvalgt til at modtage Samråd Fyns pris, som blev overrakt af borgmester Christian Thygesen ved en sammenkomst på Ringe Rådhus mandag den 9. marts. Prisen bestod af to akvareller malet af Ole Runge, Bogense. Kasper Nowack viste ved samme lejlighed billeder af naturen i Skånemosen. Et helt lille paradis på jorden.  ”Desværre befinder en ko og en kalv sig måske nu i paradiset i himlen,” fortalte Mogens i oktober 2015. Han fandt dem desværre døde i et meget sumpet område på én af sine daglige ture i terrænet.
Den 28. maj afholdt DN i samarbejde med Mogens en kombineret nattergale- og markvandringstur i Skånemosen med flot tilslutning på ca. 75 personer.

En deltager råbte til Mogens: ”Er der nogen vandbøfler her?” ”Nej,” svarede Mogens, ”dem har vi skut`!
Det blev en rigtig god oplevelse, som vi vil huske længe. Nattergalene sang og majgøgeurterne blomstrede. Turen er nærmere beskrevet på afdelingens hjemmeside.

Naturpleje
Bi-entusiasten Maria Gram, som fortalte om ”De vilde bier ” på årsmødet i 2014, har været primus motor for høslæt i Svanninge Bakker i juni og august, dog i tæt samarbejde med Annita Svendsen fra Naturstyrelsen Fyn.
Med 1864-kulisserne som baggrund er der blevet slået med le, revet slæt sammen og store mængder tagrør slæbt på presenninger til et grønt bjerg.
Det er hårdt arbejde både før og efter, men forplejningen er god, og samværet og den gode gerning for floraens og faunaens skyld højner humøret hos deltagerne.
Der er brug for flere entusiastiske naturplejere, hvis høslæt i Svanninge Bakker og Tarup-Davinde skal forbedre naturen, så afdelingen og Naturstyrelsen arbejder for at organisere nye interessegrupper i naturplejen. 

Klagearbejde, høringssvar, indsigelse og anmeldelse.
DN har siden sidste årsmøde sendt tre klager til Natur-og Miljøklagenævnet.
Èn i november 2014 vedr. FMK´s tilladelse til udledning af spildevand fra en renseplads til Arreskov Sø, som er udlagt til Natura 2000 område. Sagen er ikke afgjort p.t.
Nr. to en klage over en lovliggørende dispensation til bibeholdelse af areal til teltplads indenfor strandbeskyttelseslinjen ved CampOne, Bøjden Strand. Afgørelsen endnu ikke truffet.
Nr. 3 en klage afsendt i september vedr. tilladelse til anlæggelse af en flugtskydningsbane i en fredskov i Gærup Skov ved Korinth. Lokalsamfunds- og planudvalget afgjorde på møde den 20. oktober 2015, at
udvalget ikke kan støtte den ansøgte placering. Ganske fornuftig indstilling!

Høringssvar i forbindelse med etablering af et nyt vandløb ved Energy Fyn´s biogasanlæg på Lervangsvej 2, 5750 Ringe i marts.
Høringssvar til lokalplanforslaget vedr. Bofællesskabet Torpegaard, Diernæs.
Anmeldelse om jordpåfyldning på et §3 område ved Sdr. Nærå i juni.
Indsigelse mod nedlæggelse af markvej ved Alléskovvej 44, Faaborg i september.

Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme.
FMK har i samarbejde med CampOne Bøjden indsendt et projekt kaldet ”Bo tæt på havet. ”Det omfatter opsætning af træhytter ved stranden og i havet. Forslaget er ikke medtaget i de ti forsøgsprojekter, som Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen offentliggjorde den 30. oktober. Men da regeringen har planer om flere tilladelser, ser DN med bekymring frem til udfaldet af næste runde!
DN´s præsident afleverede den 16. okt. 123.000 underskrifter til miljøministeren som et resultat kampagnen: ”Vi redder kysterne”  www.300meter.dk Det er ikke for meget sagt, at Danmarks Naturfredningsforening har en stor del af æren for, at de danske kyster ikke er blevet plastret til med byggeri, men at den sidste vilde natur kan findes på den 7000 km lange kystlinie.

Naturskønhed
Naturhistorikeren Carl Wesenberg-Lund udtalte i 1915:
”Et lands naturskønhed er en nationalformue, hvoraf slægt på slægt gennem sekler skal leve. En eneste generation kan lægge den øde; ikke snese af generationer kan bringe den på fode igen. Intet slægtled med tilbørligt fremsyn og med respekt for det overlevende vil gå med til et sådant ødelæggelsesværk . . .
Oprettelsen af et lands naturskønhed har intet med føleri at gøre; ødelæggelsen af den for øjeblikkelig vindings skyld, særdeles meget med brutalitet”

Afdelingen modtager mange henvendelser fra borgere i FMK i årets løb. Vi forsøger at bidrage med hjælp og vejledning og ser selvfølgelig gerne, at man støtter op om DN med et medlemskab. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt, ulønnet arbejde, men giver stor indsigt på natur og miljø i alle facetter. Nybegyndere bliver tilbudt et introduktionskursus. Mere indsigt – mere interesse og mange naturvenner at dele oplevelserne med. Tak til bestyrelsen for indsatsen i 2015.
Vi har et fælles mål: Passe og pleje naturen i FMK. Vi byder gerne flere velkommen i foreningen. Der er altid en plads åben!

Antal medlemmer af DN-Faaborg-Midtfyn den 22-10- 2015: 1107
Afdelingsbestyrelsen i DN Faaborg-Midtfyn nov. 2014 – 5. nov. 2015

Formand: Birgit Bjerring, Broby
Næstformand: Ellen Korsgaard, Pejrup
Menigt medlem: Elsebeth Pedersen, Ferritslev
Menigt medlem og webmaster: Ulla Poulsen, Vester Åby
Menigt medlem:Ole Bloch-Petersen, Sdr. Nærå
Menigt medlem: Lone Ravn, Sdr. Nærå
Menigt medlem:Lone Marquard, Espe
Menigt medlem: Peter Østergaard, Gislev
Menigt medlem: Louise Skov, Ryslinge
Suppleant: Lars Torup, Faaborg-Midtfyn
Ad hoc & Naturpleje: Maria Gram