Årsberetning 2016 

Et tilbageblik på årsmødet den 5. november 2015:

DN´s præsident Ella Maria Bisschop-Larsen gav sin version af nationens tilstand inden for natur- og miljø. Sorte skyer lurede i horisonten: Den daværende fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansen var på landbrugets side på bekostning af naturen, og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen ønskede revision af planloven og forsøgsprojekter ved kysterne.

2016

Den 31. januar 2016 organiserede Danmarks Naturfredningsforening en landsdækkende kyst event, der fik meget stor opbakning og omtale.

Bål blev tændt på kysterne, taler blev holdt, og der blev sunget sange. En manifestation om bevarelse af de frie kyster, som er og altid har været en mærkesag for DN. Et kystprojekt ved Christiansminde i Svendborg var i spil. DN Faaborg-Midtfyn tilsluttede sig Svendborgs kyst event, hvor DN præsident Ella Maria Bisschop-Larsen i sne- og sludbyger holdt båltale på en kold januaraften. Fakler blev tændt og talte deres eget sprog langs stranden. Enhver kunne oprette en bål event, hvorfor det var en glæde at se, at aktive, engagerede borgere også i andre regi end DN havde arrangeret bål events i Faaborg-Midtfyn kommune, f. eks. i Fjællebroen og ved Dyreborg.

Christansmindes kystprojekt er lagt på hylden, men kampen i kystzonen er ikke drevet over, idet DN den 26. okt. 2016 kunne skrive, at regeringen lister kystbyggeri ind ad bagdøren.

Eva Kjer Hansen trak sig som fødevare- og miljøminister den 27. februar 2016 efter diskussionerne om den omstridte Landbrugspakke. Den 29. februar blev cand. theol. Esben Lunde Larsen indsat i samme ministerium. Det har desværre ikke bragt mere natur og miljø med sig.

Landbruget har fået lov til at gøde mere, der er givet tilladelse til en udvidelse af svineproduktionen, anvendelsen af sprøjtegifte truer grundvandet visse steder, og håndteringen af multiresistente bakterier, kaldet MRSA, i danske grise truer med at gøre ondt værre.

Eva Kjer Hansens omtale af de mindre vandløb som ”De forhadte vandløb”, som hun ønskede ud af vandplanerne, har sat en masse debat i gang på de sociale medier som Facebook, hvor både gode og dårlige historier deles på kryds og tværs.

Kampen om vandløbene og grødeskæring står mellem på den ene side landbruget, der ønsker dyrkbare enge og på den anden side sports- og lystfiskerne, der ønsker stenrev og grøde, som fiskeyngelen kan gyde og gemme sig i samt stat og kommuner, der  har investeret i genslyngede åer for at nedsætte kvælstofindholdet, inden vandet udledes til fjorde og hav

Centrale og lokale sager:

DN centralt har fokus på sprøjtegiftes konsekvenser for natur og miljø, siger

nej til mikroplast i naturen og  nej til vindmøller i naturen.

 

 

Klimakommuner:  

DN i Faaborg-Midtfyn ser gerne Faaborg-Midtfyn optaget i selskab med de 70 eksisterende klimakommuner.  Svendborg Kommune har den 31. oktober underskrevet aftale om at blive Klimakommune Plus+.
Læs mere om Klimakommune-aftalen her: Klima Kommune. Nederst på denne side, ser du et landkort, der viser de 70 klimakommuner.

Svendborg Kommune udvider klimaaftale med DN

 

Afdelingsbestyrelsen i DN Faaborg-Midtfyn nov. 2015 – 1. nov. 2016

Formand: Birgit Bjerring, Broby

Næstformand: Ellen Korsgaard, Katterød

Menige medlemmer:

Elsebeth Pedersen, Ferritslev

Ulla Poulsen, Vester Åby

Ole Bloch-Petersen, Sdr. Nærå

Lone Ravn, Sdr. Nærå

Lone Marquard, Espe

Peter Østergaard, Gislev

Vibeke Sørensen, Ringe, nyvalgt i nov. 2015

Suppleant: Lars Torup, Faaborg-Midtfyn

Suppleant: Peder Illum, Sallinge, nyvalgt i nov. 2015

Ad hoc: Maria Gram

Webmaster tjansen deles mellem Ulla Poulsen og Vibeke Sørensen

 

Siden november 2015 er der blevet afholdt 9 afdelingsmøder. De fleste møder afholdes på Ringe Bibliotek, fordi det er et centralt sted i FMK med gode mødefacilititer.

Jeg vil trække nogle punkter frem fra dagsordenen fra møderne:

Møde nr. 90, 17. november 2015: Konstituering af bestyrelsen, koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse, problemer med jagt ved Noret ved Dyreborg, Pipstorn Skov

Møde nr. 91, 14. januar 2016: Kommende DN-ture aftales, nyt hjemmeside-system introduceres, arbejdsfordelingsplan gennemgås, DN´s kyst event 31. jan. 16 drøftes

Møde nr. 92, 11. februar: Lars Torup gennemgår pasning og pleje af Sundbakkerne i Faaborg, affaldsindsamlingen den 17.-4., Tarup-Davinde dagen den 21.-5., Fyns Fredningsnævn: Besigtigelse den 26.02. i Kværndrup vedr. anlæggelse af cykelsti ved fredede stendiger

Møde nr. 93, 16. marts: Vandløbsregulativer, samarbejde med Jens Peter Jacobsen fra FMK om koordination af affaldsindsamlingen,  landzonesager vedr. vilkår for søer

Møde nr. 94, 24. april: FMK´s miljøgodkendelse af NC Miljø´s affaldssorteringsanlæg ved biogasanlægget i Ringe. Klage afsendt 15. april af sagsbehandler i DN, drøftelse af en Als-Fyn bro, som bestyrelsen ikke er tilhængere af, nedklassificering af vandløb, høringssvar til FMK

Møde nr. 95, 31. maj: Råstofindvinding i Hågerup, teknisk arbejdsgruppe / grundvandsbeskyttelse, planlægning af årsmøde, fjernelse af fredet dige på Østergyden ved Åstrup, kystvandring ved Dyreborg i samarbejde med Hjerteforeningen

Møde nr. 96, 6. september: Forberedelse af Nyhedsbrev, FMK´s slåning af vejgrøfter og klipning af hegn, besøg i Storelung den 28.07. med Fyns Fredningsnævn vedr. projekt hævning af vandstand i Fyns største højmose, kunstgræsbaner/ microplast i naturen

Møde nr. 97, 28. september: Besøg af  afdelingsleder fra Natur i FMK Ole Tyrsted Jørgensen, FMK som klimakommune,  landzonetilladelser, m.m., vejgrøfter

Møde nr. 97, 12. oktober: Forberedelse af årsmødet, Evighedstræ på Vejlegaardsvej 44,

Forårstur til Pipstorn Skov lørdag den 6. maj 2017

Desuden har afdelingens bestyrelse været repræsenteret i Samrådsmøder, Det Grønne Råd, Naturturisme, DN-kurser, koordinationsforum, teknisk arbejdsgruppe m.m.

Et mangesidigt job som er ulønnet, men særdeles udfordrende og lærerigt. Den røde tråd i den grønne linie, som i samarbejde med andre græsrødder giver god mening!

Afdelingen har i 2016 afholdt eller medvirket i følgende arrangementer:

Affaldsindsamling den 17. april i samarbejde med FMK, lokalråd og andre foreninger

Guidet tur ved Ringe Sø og Ringe skov lørdag den 2. maj

DN-stand på Tarup-Davinde dagen den 21. maj

Cykeltur ad Naturstien fra Espe til Korinth den 1. juni med fokus på flora og fauna

Kystvandring ved Knold, Dyreborg den 12. juni

Desværre har tid og kræfter ikke rakt til at arrangere naturpleje i lighed med de foregående år, hvor ad hoc medlem Maria Gram har været primus motor ved leslåning i Svanninge Bakker. Maria har ydet en prisværdig indsats, navnlig fordi hendes mærkesag er de vilde bier og blomster, som er under pres. DN skylder Maria stor tak for arbejdet!

Ved Sundet og på en del af Åge V. Jensens areal i Sundbakkerne græsser køer, som ejes af FNOG, Faaborg Naturpleje- og Kogræsserlaug, og hvor DN er repræsenteret.

Kogræsserlaug er meget ønskværdige rundt omkring, hvor naturen har brug for – en ko, en hest eller et får til at udføre naturpleje.! Måske en gris. Grise er gode til at udrydde den invasive art, japansk pileurt.

DN´s lokale sagsbehandling foregår ved hjælp af et arkiv-system kaldet Podio.

Alle kommunens afgørelser sendes til Podio-nettet, hvor man kan læse sagerne igennem og, om nødvendigt,  klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

FMK´s landzonetilladelser er også under lup, men de ligger offentligt til skue på kommunens hjemmeside, hvor alle kan læse dem i de fire uger, hvor de er tilgængelige.

DN´s ansigt udadtil.

Hjemmeside, Nyhedsbrev og Facebook.

Vigtigt for kontakten til medlemmerne. I år er det kun blevet til et enkelt nyhedsbrev i oktober. Facebook har været brugt til annoncering af ture m.m. samt relevante opslag fra DN centralt og andre facebook grupper. Vi vil arbejde aktivt med Facebook for flere likes og delinger af DN Faaborg-Midtfyns side.

I årets løb modtager DN en hel del henvendelser fra folk, der har brug for råd eller vejledning i forhold til et opstået problem i deres nærområde. Vi vil selvfølgelig gerne hjælpe på vej eller gå direkte ind i sagen. Folk må gerne vide, at DN´s indflydelse og ekspertise beror på et stort medlemstal, så vi opfordrer gerne til et medlemskab, der koster under en krone om dagen som almindeligt medlem. Medlemsskabet giver bl.a. også gratis adgang til DN's økologiske gods på Langeland, som altid er et besøg værd. P. t. har DN ca. 127.000 medlemmer på landsbasis.

Medlemstilslutning og afdelingsbestyrelsens sammensætning.

I Faaborg-Midtfyn blev medlemstallet den 17-10-2016 opgjort til 1.099 medlemmer.

På samme tid i 2015 var der 1107, så det er nær status quo.

For de, der har påtaget sig et bestyrelsesarbejde, er det betydningsfuldt, at opbakningen er intakt. De ni medlemmer i bestyrelsen forsøger efter bedste evne at varetage opgaverne lokalt.

Ved årsmødet 2015 blev Vibeke Sørensen, Ringe indvalgt, således at bestyrelsen består af 9 personer pænt fordelt i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vibeke har deltaget i kursus og er klar til at at gå i gang med en ny hjemmeside i et nyt system. Det er rigtig fint, at Vibeke vil være ny webmaster, idet Ulla Poulsen desværre må melde fra efter en lang årrække i afdelingen.

DN skylder Ulla stor tak for kompetent og ihærdig indsats. Ulla er biolog, og det bliver svært at erstatte hendes indsigt. Lone Marquard, Espe må vi desværre også sige farvel til i år. Lone har med sin jordbrugsteknologuddannelse bidraget til interessante drøftelser i gruppen. 

Tak til Ulla og Lone for den tid og de kræfter, I har lagt i bestyrelsesarbejdet. 

De syv tilbageværende i bestyrelsen håber naturligvis, at det er muligt at tilføje et par nye personer ved årsmødet. Arbejdet for natur og miljø giver god mening og mange inspirerende debatter og oplevelser. Jo flere vi er, desto bedre kan vi dække de forskellige områder  kompetence- og områdemæssigt.

Uden samarbejde går det ikke, så som afslutning på denne gennemgang skal lyde en stor tak til både nuværende og afgående bestyrelsesmedlemmer. Det er en fornøjelse at være sammen med jer. I har engagement og holdninger til natur- og miljøområdet. Lad os kæmpe videre og gerne sammen med et par nye medlemmer, der brænder for det samme område.

 

Birgit Bjerring, formand for DN Faaborg-Midtfyn.           Broby den 1. november 2016