Årsberetning 2017 DN Faaborg-Midtfyn        

   

Indledning:

Årsmødet onsdag den 8. november 2017 afholdes som et kombineret valg- og årsmøde.

Ni politiske kandidater til kommunalbestyrelsen fra lige så mange partier har givet deres bud på debatemnerne: grundvandsbeskyttelse, klimatiltag og grøn omstilling samt naturpleje.

DN takker for opbakningen til det åbne valgmøde og håber, at de grønne og bæredygtige tiltag udmyntes i den kommende 4-års valgperiode!

 

COP 23 afholdes fra den 6.-17. november i Bonn, selv om det er Fiji-øerne i Stillehavet, der har formandskabet. Klimaaftaler skal indgås for at begrænse temperaturstigninger, der fører til ekstremvejr og klimaflygtninge. DN fokuserer på emnet og ønsker, at alle tager ansvar for den globale udfordring - at nedsætte CO2 udledningerne.

 

DN har i oktober 2017 udgivet en ny piece, der fortæller om foreningens skovpolitik.

Træer optager CO2, gavner klimaet og mangfoldigheden i naturen. ”Det gamle træ, oh lad det stå” skrev H.C. Andersen i 1851 i ”Hyldemor” – meget visionært for en tid, hvor betegnelsen urørt skov ikke var opfundet. I dag må vi kæmpe for, at de gamle træer overlever flismaskinerne og dermed frarøver insekter, svampe, fugle og dyr deres levested. Vi har brug for mere skov i DK, til rewilding og til grundvandsbeskyttelsen.

Vi er storforbrugere af brænde og træflis til kraftvarmeværkerne. De levende hegn beskæres   over kilometerlange strækninger og ender som træflis, samtidig med at Danmark importerer træflis fra Norge og Baltikum i store mængder. Større skovarealer i FMK er ønsket.

 

Naturkapitalindekset er en opgørelse over, hvor meget og hvor biologisk rig natur en kommune har -  og blev offentliggjort i starten af 2017. Opgørelsen vakte en hel del furore, specielt i de kommuner, der lå lavt i scoren, hvorimod, de der lå højt, kunne bryste og brande sig på de særlige naturværdier. 

 

I FMK er Naturkapitalen opgjort til 17 af 100 point. Gennemsnittet for hele landet er 24. Højest ligger Fanø med 80 og nederst på scorelisten Struer med 11 point. FMK er nr. 69 ud af 98 kommuner. FMK´s indeksscore betegnes som fattig. Nogle politikere har opfattet opgørelsen som alt for negativ, men det handler mere om definitionen på natur: Naturskønhed kontra Naturindhold

Fakta er, at indekset kan bruges som et redskab  til at forbedre vilkårene for sårbare og truede arter og deres levesteder for at få en højere bioscore på biodiversitetskortet.

Det har DN en forventning om, at FMK´s biologer og politikere vil sætte gang i i de kommende år.

Politikerne kæmper for en god placering på Dansk Industris lokale erhvervsklima. Det vil være særdeles glædeligt, hvis Naturkapitalindekset får samme status og positive opmærksomhed!

 

Aage V. Jensen Naturfond har financieret Projekt Biodiversitet Nu. Projektet løber fra 2014 til 2020 i samarbejde med DN, forskere fra Københavns og Aarhus Universitet og en masse frivilliges registreringer. Naturkapitalindekset er en udspringer heraf.


Ture og arrangementer:

Skovens Dag i Pipstorn Skov søndag den 7. maj.  Et velbesøgt arrangement, hvor DN Faaborg-Midtfyn inviterede til botaniktur i den forårsklædte skov ved Faaborg. Ole Bloch-Petersen ledte an, satte navne på planterne og fortalte interessante historier. Ditlev Berner, skovejeren på Holsteenshus, fortsatte skovturen med fortælling om skovdrift og naturpleje på de gamle fortidsminder. Det er den slags oplevelser som giver energi og ydmyghed over for naturens storhed i fortid og nutid.

Lars Gejl er professionel naturfotograf og fagbogsforfatter med speciale i fugle og natur. Den 28. marts holdt han foredrag på Ringe Bibliotek. DN samarbejdede med biblioteket om arrangementet, som tiltrak mange interesserede fra fjern og nær.

 

 

Affaldsindsamlingen den 2. april var atter en succes målt i deltagere.

 

Resultatet fra 29 indberettede indsamlinger i FMK er opgjort til 4947 kg affald,

523 dåser med pant og 3356 dåser uden pant!

I Syddanmark er der i alt indberettet 33.158 dåser uden pant - svarende til 1.381 kasser, der er købt syd for grænsen og spredt i den danske natur.

Spørgsmålet er, hvad en Als-Fyn Bro vil betyde for grænsehandlen og de små købmænds overlevelse i syddanmark?

DN er taknemmelig for den store indsats, der gøres af små og store i skoler og institutioner samt de mange lokale ildsjæle, der holder deres natur og nærmiljø rent.

Det gavner os alle og skraldet havner (forhåbentlig) til genanvendelse og / eller forbrænding.

 

Fredningstjek ved Bøjden Nor 23. september kl. 10-12. Elsebeth Pedersen beretter herom:

”DN centralt arbejder for at få et overblik over de mange fredningers tilstand.

Der er ca. 5000 fredninger i Danmark og i ca. 70% af disse fredninger har DN været med til at rejse fredningssag.

For at få dette overblik er det nødvendigt med hjælp fra lokale kræfter, og DN Faaborg-Midtfyn har bidraget med et fredningstjek af Bøjden Nor, arrangeret som en offentlig tur med 12 deltagere.

 

Bøjden Nor blev fredet i 1969 som en landskabsfredning. Baggrunden var, at der på dette tidspunkt var planer om afvanding af området. Området er senere overtaget af Fugleværnsfonden og af kommunen udlagt som Natura 2000 område. Det betyder, at området i dag ligger med afgræssede enge, åbent vandspejl, som er en vigtig rasteplads for ande- og vadefugle og med god tilgængelighed for gæster helt efter fredningens formål.”

 

Arbejdet i DN-regi:
 

Det Grønne Råd.  Elsebeth Pedersen skriver herom:

 ”DN har en plads i kommunens Grønne Råd. Formand for rådet er Søren Kristensen, der også er formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg.

Der afholdes årligt 2 møder i Det Grønne Råd, hvor af det ene er et heldagsmøde med indlagt ekskursion.

Her får rådet en god indføring i kommunens arbejde med natur og grønne områder, og mulighed for at kommentere og bidrage med løsningsforslag.

Den 15. juni 2017 blev årets første møde og ekskursion afholdt.

Ekskursionen gik til:

Lærkedal, hvor der planlægges renovering af en utidssvarende lejrskolebygning.

Nr. Broby, hvor der blev orienteret om forskellige modeller for reduceret græsslåning på kommunens grønne områder.

Surmosen, et kommunalt samarbejde med en lokal lodsejer om afgræsning og gravning af vandhuller i lavbundsområde langs Vittinge Å.

Arreskov Sø, et samarbejdsprojekt om afgræsning inden for natura 2000 området Arreskov Sø.

Efterfølgende møde med følgende dagsordenspunkter: Naturgræs, Det Grønne Danmarkskort, Syrenhegn, Naturkapital i FMK, Arbejdet i vandrådene.

 

Årets andet møde afholdes den 7. dec. 2017”

  

Arbejdsgruppe om Indsatsplaner og arbejdet i Vandrådet.

Peter Østergaard beretter herom:

”Arbejdet med Indsatsplaner for Grundvandsbeskyttelse har ligget stille siden foråret 2016. Måske er det ønsket fra vandværkerne og DN om at åbne for en mere forebyggende indsats i forhold til sprøjtegifte og nitrat, der virker bremsende.

Vandrådet

Peter Østergaard kom i Vandrådet for Det Sydfynske Øhav som suppleant i de 2 sidste møder. Vandrådet er sammensat af interesseorganisationer fra naturområdet og landbruget. Opgaven var at fremsætte forslag om, hvilke små vandløb (opland mindre end 10 km2), der skulle udgå af målsætning og hvilke vandløb, der burde registreres som stærkt modificerede/kunstige.

DN var på forhånd noget skeptiske overfor arbejdet. Men det forløb fornuftigt, og der blev stort set opnået enighed om det hele.

Det var landbruget, der kom med forslag om udtagning af vandløb, og naturfolk og kommuner, der kom med forslag om, at tage nye ind under målsætningen.

Det blev foreslået at behandle 12 små vandløb. Resultatet var, at kun 2 blev forslået taget ud, og 4 nye blev taget ind. Ingen vandløb i Faaborg-Midtfyn blev taget ud.

Det blev foreslået at behandle 24 vandløb under kategorien stærkt modificerede/kunstige. Resultatet var, at 10 delstrækninger foreslås udpeget. Ingen i Faaborg-Midtfyn kommune.

DN er tilfreds med resultatet. Der var en god tone i Vandrådet og en saglig snak.”

 

Naturturisme

www.naturturisme.dk

- er en tværkommunal udviklingsorganisation, som ejes af de fire sydfynske kommuner: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø.

Ole Bloch-Petersen har hidtil været DN´s repræsentant.

En ny person skal udpeges på samrådsmødet den 28. november.

Et symposium om en geopark i Det Sydfynske Øhav afholdes den 13. december i Svendborg.

 

Samråd Fyn består af 10 DN-afdelinger fra Fyn, Langeland og Ærø. Der afholdes 4 fælles møder om året, heraf de to med ekskursioner til udvalgte naturområder. I april var DN Faaborg-Midtfyn vært for arrangementet, hvor Ole Bloch-Petersen guidede på turen til Snarup Mose, der er ejet af Åge V. Jensens Fonde. Efterfølgende blev der holdt samrådsmøde på Ringe Bibliotek, hvor baggrunden for Naturkapitalindekset blev gennemgået af Nora Skjernaa Hansen fra DN.

 

DN-kurser: Naturens Universitet. DN tilbyder mange forskellige kurser i årets løb. Hvert år i januar afholdes et kursus for nyvalgte medlemmer i bestyrelsen. Det er et godt sted at lære foreningen at kende, møde andre nybegyndere og udveksle idéer og erfaringer.

 

Repræsentantskabsmøder afholdes forår og efterår.

DN Faaborg-Midtfyn har to pladser til rådighed.

Her stifter man bekendtskab med  mange af DN´s medarbejdere, debatterer foreningens natur-og miljøpolitik, indgår i workshops og dialogboder, som giver inspiration og ny viden.

I foråret 2018 afholdes repræsentantskabsmødet i Faaborg med  præsidentvalg!

Ella Maria Bischoff-Larsen har stået i spidsen for DN siden 2006, og nu er det måske tid til at finde en afløser. Det bliver en spændende udfordring. DN Faaborg-Midtfyn bliver involveret i forberedelserne ligesom i 2015, da afdelingen lagde sig ekstra i selen for at vise det bedste af den sydfynske natur frem for gæsterne.

 

Særlige emner i 2017:

Kaffemøde om Als-Fyn Broen i Ringe den 22. juni. Faaborg-Midtfyn Kommune ved presseansvarlig i Team Kommunikation Christoffer Voss indkaldte til et orienterende møde i anledning af en nyudgivet brochure om broprojektet støttet af FMK og Sønderborg Kommune.

DN Faaborg-Midtfyn nærer en sund skepsis mod broprojektet med tilslutningsveje, der vil gribe  meget forstyrrende ind i natur- og landskabsværdier i det sydfynske. Afdelingen er vidende om, at der er stærke erhvervsinteresser, der lobbyer for at fremme broen. Vækst er mantraet, men det betyder tab på andre værdier, der er svære at gøre op i penge: Naturkvalitet og rekreative zoner.

 

Havmøllepark Lillebælt Syd. Sønderborg Kommune ønsker at blive CO2 neutral i 2029. Derfor  har Sønderborg Forsyning indledt forundersøgelser i Lillebælt til opstilling af 20-44 vindmøller. Hvad berører det FMK? Møllerne vil blive synlige fra Horne land og Lyø, og konsekvenserne for fugletræk og marsvin i Lillebælt er endnu ukendte. DN vurderer, at havmøller hører til på havet og ikke i de indre kystnære farvande. Derfor håber vi, at projektet droppes, og at der findes en alternativ løsning for en havmøllepark.

DN er ikke imod vindmøller, men placeringen er essentiel.

 

Vandløbsforurening af Ølstedbækken ved Ølsted  ( beliggende i 5672 Broby) i juni fyldte meget i de lokale medier. Fyens Stiftstidende skrev mange indlæg, og de lokale lodsejere var fortørnede over, at FFV, Faaborg-Midtfyns Forsyningsselskab førte en alt for lempelig kontrol med spildevandet. Overløbsbassinet var bogstavelig talt løbet over efter et heftigt skybrud.

En pumpealarm var ude af drift, så kloakvand løb direkte ud i bækken og havde gjort det i en periode. Lodsejerne, der er landmænd, beskyldte  kommunen for miljøforurening.

FMK´s afdelingsleder for Miljø iværksatte en oprensning af bækken, men skaden var sket.

DN blev kontaktet af lodsejerne, der ønskede deres bæk tilbage Det var i ferietiden, så DN kunne hverken gøre til eller fra på den skade, der desværre var sket. Skadevolderen var det offentlige tilsyn eller/ force majeure. Der er nu monteret overløbsalarmer på anlæg af den slags, så gentagelse bør være udelukket.

 

Grønt Danmarkskort, revision af planloven.

I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven, som indebærer, at kommunerne skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og Grønt Danmarkskort.

Det betyder, at Samråd Fyn skal udpege en person fra Fyn (– Middelfart Kommune) til at sidde med i det Fynske Naturråd. Faaborg-Midtfyn Kommune ved biolog Jens Aamand Kristensen er sekretariatskommune for Naturrådet. Det lokale naturråd skal bistå kommunerne med forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Forslaget skal geografisk dække de kommuner, som det lokale naturråd dækker.
Tidsplan:

22. december 2017: Frist for indstilling af medlemmer
15. januar 2018: Frist for oprettelse af Naturråd
15. juli 2018: Det lokale Naturråd afslutter sit arbejde

Det bliver meget spændende at følge Naturrådets arbejde og se Det Grønne Danmarkskort udfolde sig i 2018.

 

Bestyrelesarbejdet:

Afdelingsbestyrelse i DN Faaborg-Midtfyn har siden årsmødet nov. 2016 afholdt 9 afdelingsmøder.

Jubilæumsmøde nr. 100 efter kommunesammenlægningen i 2007 blev holdt  den 1. februar 2017. Efter dette årsmøde er Birgit Bjerring, Elsebeth Pedersen og Lars Torup de eneste, der har været med fra starten. Vi håber meget, at vi ved dette årsmøde kan supplere bestyrelsen med nye aktive medlemmer. I Faaborg-Midtfyn Kommune er 1.053 medlemmer af DN.

Håbet er, at en håndfuld af disse har lyst til at blive aktive og finde en passende plads i naturens tjeneste.

 

Nye aktive søges:

Har du en praktisk hånd, kan du måske hjælpe med at lave bihoteller og fuglekasser, hjælpe med at fjerne uønsket opvækst i Sundbakkerne eller lave høslæt i Tarup-Davinde.

Vi kunne rigtig godt tænke os en fugleinteresseret, der har lyst til at invitere på fugle- eller flagermustur. En fotograf, der vil bidrage med aktuelle naturfotos og måske skrive lidt til vores Nyhedsbreve. En webmaster til hjemmeside og redigering af Nyhedsbreve er savnet.

Du vil møde mange engagerede personer, der gør en stor indsats for noget, der rækker ind i fremtiden.


Klagesager:

DN har klageret, men det er ikke det, der fylder mest i årets løb.

Miljø-og Fødevareklagenævnets klagegebyr er på 1800 kr. for virksomheder og organisationer som DN. Derfor vurderer man sagen nøje, inden klage indsendes.

For nylig vandt DN en afgørelse i Miljø-og Fødevareklagenævnet. En tilladelse til en såkaldt vaskeplads nær Brændegårdsø til køretøjer og markredskaber blev underkendt på grund af spildevandsudledning til søen.

Nu skal FMK skærpe kravene til vaskepladsens ejer, som er Brahetrolleborg Gods.

 

Bestyrelsens sammensætning nov. 2016- nov. 2017:

Birgit Bjerring, Broby, formand

Peter Østergaard, Gislev, næstformand

Ellen Korsgaard, Faaborg

Elsebeth Pedersen, Ferritslev

Vibeke Sørensen, Ringe, webmaster

Ole Bloch-Petersen, Sdr. Nærå

Lone Ravn, Sdr. Nærå

Anne Bjerge, Vantinge ( udtrådt )

Suppleanter: Lars Torup, Peder Ilum

 

Ole er på valg i 2017, og har efter en lang aktiv indsats i DN, bl. a. som tidligere formand for DN Årslev, besluttet sig for at udtræde af bestyrelsen. Det er forståeligt, omend et tab for afdelingen, idet Ole er en dygtig botaniker og en god guide på vores ture. Vi skylder Ole stor tak for hans engagement i årenes løb. I Tarup-Davinde har han deltaget i mange høslætsaktiviteter.

Lone, Oles kone, har valgt at stoppe ved samme lejlighed. Lone har været med i bestyrelsen siden kommunesammenlægningen, så det er trofaste og dedikerede personer, vi må sige farvel og tak til. 

 

Heldigvis er vi nogle, der tager en tørn mere i DN. Ellen Korsgaard og Peter Østergaard  er på valg i år og har lovet at forlænge ”kontrakten”.  Valgperioden er tre år, for suppleanter kun 1 år. Suppleanter deltager i møderne.

Vi mødes som oftest på biblioteket i Ringe, følger en dagsorden og hygger os med lidt til ganen. Man får indsigt i mange forskellige områder, FMK´s tilladelser og afgørelser, planer, planlægning og fredningskendelser.

 

Afslutning.

Til slut vil jeg gerne takke alle fremmødte for deltagelsen i årsmødet. Det betyder meget for bestyrelsen, at folk viser interesse for vores frivillige arbejde. Vi gør, hvad vi kan overkomme i DN Faaborg-Midtfyn. Jeg siger tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb. Sammen kan vi rigtig meget i Danmarks Naturfredningsforening!

 

 

Ståby, den 8. november 2017               Formand Birgit Bjerring