Årsberetning 2019 for DN Faarborg-Midtfym.

Mødet blev holdt 6. november i Ringe

Hent hele beretning som PDF-fil

 

Indledning

Aftenens årsmøde indledtes med et indlæg af Bjarne Hansen, som i marts 2017 blev ansat som administrator for Danmarks Naturfond. Han har sit daglige virke som driftsleder på Skovsgaard Gods på Langeland. Bjarne har lagt kræfter og ildhu i den økolgiske drift. Det så vi i august, da vi i samrådet for Fyn besøgte Skovsgaard Gods og fik en spændende og lærerrig gennemgang af landbruget og grøntsagsdyrkningen.

Økologi har længe været i fremdrift og én af DN’s mærkesager, som heldigvis breder sig til det konventionelle landbrug.  Her har landbrugsskolerne en stor opgave!

Derfor er det helt naturligt, at vi tager økologi op som aftenens hovedemne.

Daglivarer-butikker  markedsfører flere og flere økologiske produkter –  DN og Coop har et godt samarbejde om økologi – Øktober  -  en omskrivning af oktober – ja, gourmetrestauranter, kantiner, offentlige institutioner og private efterspørger økologiske råvarer og er villige til at betale lidt ekstra for varerne.

Det indenlandske og udenlandske marked vokser, og det glæder Danmarks Naturfredningsforening, for jo mere økologi, desto mindre gift i maden, i jorden og i grundvandet.

 

Grundvandet er vores dyrebare ressource, som vi ikke vil eller må miste.
Adskillige drikkevandsboringer i DK er blevet forurenet og lukket. Faaborg-Midtfyn er hidtil sluppet nådigt igennem de analysetests, som kan påvise ”fortidens  synder”, som gift i drikkevandet bliver omtalt af Miljøstyrelsen og nogle politikere. Fortidens syndere skal ikke være et skalkeskjul for nutidens syndere. I Østrig besluttede et flertal i juli at forbyde stoffet glyfosat, der findes i sprøjtemidlet Roundup. I Danmark har Miljøstyrelsen godkendt stoffet og vurderet, at det er sikkert at anvende i forhold til mennesker og miljø! DN mener, at man skal bruge forsigtighedsprincippet og forbyde det, da undersøgelser viser, at det kan være kræftfremkaldende.  P.t. er der en underskriftsindsamling i gang på nettet. Over 24.000 har hidtil skrevet under på, at de ønsker et totalforbud mod Roundup. Du kan stadig nå at tilslutte dig på DN’s hjemmeside!

Bestyrelsen ønsker selvsagt at beskytte drikkevandsboringer mod pesticider.

Afstandskravet i dag er 25 m, hvilket DN ønsker udvidet – i lighed med adskillige vandselskaber. Kompensation til lodsejeren må påregnes, men det er en lille pris at betale i forhold til at bevare det rene drikkevand for fremtidens generationer.

Både daværende miljø- og fødevareminister Jakob Elleman-Jensen og nuværende miljøminister Lea Wermelin, udnævnt i juni 2019, har arbejdet for en forbedret grundvandsbeskyttelse. I tilknytning hertil har nogle lodsejere oprettet Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, som har til hensigt at stævne staten for at uddelegere håndteringen af drikkevandsfølsomme områder til kommunerne. Bestyrelsen med Peter Ø. i front deltager i nedsatte udvalg og er meget obs. på at  BNBO - områderne = Boringsnære beskyttelsesområder – skal beskyttes.

Som haveejer opfordrer vi til at tilmelde sig Giftfri Have på DN’s hjemmeside https://www.giftfri-have.dk/  Alle øvrige med ansvar for pasning af offentlige såvel som private havearealer opfordres til at gøre det samme. Der er p.t. tilmeldt godt 20.000 haver, fordelingen kan ses på et kort. I Faaborg-Midtfyn Kommune er 106 registreret. Det tal må kunne forbedres!

 

Masseudryddelse af bi- og insektbestande er meget omtalt i disse år og ligeledes konsekvenserne af disse livsvigtige bestøveres indvirken på biodiversiteten.  Når fuglenes fødegrundlag svigter, daler fuglebestanden, og vi er inde i en ond cirkel.

Man forsøger at modvirke den negative spiral ved at give mere plads til de vilde bier, sommerfugle m. fl. Tendensen ”Vild med vilje” -  at lade haven blomstre – også med vilde planter breder sig heldigvis, og man lærer at værdsætte ukrudtet, der  er værtsplante for insekter og sommerfugle.

 

Den 4. november 2019 afholdtes et naturmøde på Marienborg med deltagelse af politikere og interessenter fra grønne organisationer og landbruget. DN’s ønske er bl.a. en biodiversitetslov med klimaloven som forbillede.

Formand for Landbrug og Fødevarer Martin Merrild og Maria R.G. er i god dialog.

Landbrug & Fødevarer har i et fælles udspil med Danmarks Naturfredningsforening foreslået at udtage op imod 100.000 hektar landbrugsjord – et areal svarende til det dobbelte af Falsters størrelse - og omlægge den til natur. Det vil ifølge organisationerne koste et milliardbeløb at kompensere landmændene.

 

Søren Ryge har ikke levet forgæves, og når han lader ukrudtet brede sig i sin store have, så legaliseres det også hos menigmand!

Faaborg-Midtfyn Kommune har skåret ned på klipningen af vejrabatterne.

Nok mest af økonomiske grunde, men det har en gavnlig effekt for faunaen, hvis blomsterne kan nå frøsætning og frøkastning, inden maskinerne kværner løs.

Ind imellem udfolder lodsejere desværre deres egen fortolkning af en grøftekant – klippet som en fodboldbane – det er en torn i øjet på DN!

 

De levende hegn bliver stadig høstet langs vore veje. Kraftige flismaskiner kan på meget kort tid massakrere de buske og træer, som det tager årtier at gendanne.

Til skade for biodiversiteten og CO2 bindingen i veddet. Tidligere tids brug af hegn og krat til brændsel er forståelig, men nutidens umættelige indhug i de levende hegn, gavner hverken klimaet eller de tilknyttede biotoper.

Flisen er efterspurgt på varmeværkerne, men den er ikke CO2 neutral. Det er importeret flis fra Baltikum heller ikke, selv om nogle påstår, at det er vedvarende energi og bæredygtigt.

 

Klimaet er endelig kommet på højt på dagsordenen, især forårsaget af verdens tiltagende hedebølger, tørke, skovbrande, oversvømmelser og  tyfoner. Når der er truende højvandsstigning i Faaborg havn, når den stigende nedbør forårsager overløb af bassiner og åløb, når bækkene tørrer ud, og når høsten slår fejl, ja så begynder selv de største klimafornægtere at komme i tvivl.

Folketingsvalget den 5. juni 2019 blev et grønt valg, fordi der blev flertal for at arbejde for en grøn omstilling. En klimalov, der skal forpligte til en 70 % reduktion af CO2 i 2030,  bliver debatteret på kryds og tværs af partierne. ”Klimatosser” er blevet et plusord. Den 16-årige Greta Thunberg er en frontfigur godt hjulpet af unge skolestrejkende Fridays For Future demonstrationer i DK og i hele verden. FN’s Verdensmål og et grønt regnskab i finansloven viser nye veje i samfundet.

 

DN arbejder også seriøst med klimaproblematikken, hvilket fremgår af de seneste artikler i Natur & Miljø bladet. Opret gerne din egen klimaaftale på DN’s hjemmeside. Så bliver du ”klimaklog.”

 

Bestyrelsen afholdt et klimavalgmøde i Ringe den 29. april, lige inden Lars Lykke Rasmussen udskrev Folketingsvalg til afholdelse den 5. juni. Ni partier var repræsenteret, og der var ret stor konsensus om klimadagsordenen. Èt parti opdagede for sent, at klimaet og den grønne omstilling havde topprioritet for vælgerne. Det har partiet siden erkendt og rettet op på. Det var spændende at arrangere valgmødet og dermed vise, DN’s satsning på både natur og klima. Tak til de 9 kandidater, der stillede op for at deltage i debatten. To af dem bevarede deres pladser i Folketinget!

 

Årsmødet 1. november 2018 omhandlede Als-Fyn Broen og tilhørende vejprojekt.

Siden da er der udgivet nye rapporter og miljøscreening af vejføring fra Vejdirektoratet. DN forholder sig stadig skeptisk til broprojektet, da et så stort anlæg ikke kan undgå at få negative konsekvenser for naturen og for livskvaliteten hos de beboere, der kommer i klemme ved vejføringen. Naturen kræver mere plads – ikke mindre, landskabelige værdier mistes, og fred og ro afløses af støj og forurening. Et scenarie, der skræmmer.

Sparet tid og effektivitet er en gevinst for nogen – men bro og motorvej er ikke en win, win situation.

DN vil gerne i 2020 være med til at arrangere et offentligt møde, hvor generne for natur og miljø belyses, og hvor berørte lodsejere kan give deres mening til kende.

DN vil værne den sydfynske natur, som vi, nye bosættere, turister og filmfolk priser i høje toner. Politikerne må ikke sætte arvesølvet over styr.

 

Naturpark Det Sydfynske Øhav – er en nyt navn for Naturturisme I/S

Peter Ø. fra afdelingsbestyrelsen varetager DN’s interesser for Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland g Ærø Kommuner. Målet er en udnævnelse som UNESCO Global Geopark inden for en kort årrække.

Turisme betyder meget for selskabet – bl. a. Riderute Sydfyn, Øhavssti, dykning ved Ærøsund-færgen og etablering af kystnære shelters/ blå støttepunkter.

Benyttelse og beskyttelse udfordres. DN er altid vagthunden, der står vagt om naturen. Ca. 130.000 DN-medlemmmer på landsbasis bakker op. Tak for støtten!

 

I Det Grønne Råd i FMK deltager Elsebeth Pedersen fra bestyrelsen sammen med 15 medlemmer, deriblandt Søren Kristensen, formand for Teknik og Miljøudvalget.

Desværre er der kun et par møder årligt, så der er ikke megen tid til drøftelser og debat. Kommunen informerer om grønne tiltag, og der er mulighed for at mødes med de øvrige grønne foreninger i kommunen. Der arrangeres ekskursion til værdifuld natur, i juni 209 til Lyø. Referater fra Det Grønne Råd kan i øvrigt læses på FMK’s hjemmeside.

 

Søndag den 20. januar kl. 10 -12 arrangerede afdelingen en Fredningsevent i Svanninge Bakker – ligesom 40 øvrige afdelinger i DK. DN’s ret til at stille fredningsforslag blev angrebet af flere partier efter at foreningen havde haft denne ret siden 1937. Borgmester Hans Staunsager m.fl. talte, og vi sang en fællessang, inden vi gik en guidet tur i det delvis sneklædte landskab. Tak for god opbakning. Det varmede i en kold tid.  Et markant flertal i Folketinget stemte senere nej til DF's forslag om at fratage Danmarks Naturfredningsforenings ret til at rejse fredninger.

Det er vi selvsagt meget tilfredse og taknemmelige for!

 

I regn og rusk den 1. juli deltog ca. 150 personer i fejringen af Svanninge Bakker og Bjerge i anledning af optagelsen i Danmarks Naturkanon som det eneste fynske naturområde og som ét ud af 15 på landsbasis. En afstemning forinden havde bragt naturområdet op i den bedste liga i DK. Til lykke med det til Naturstyrelsen, Bikubenfonden og Faaborg-Midtfyn Kommune!!

 

Overdrevet Haastrup Bjerge var målet for en DN-tur den 6. juni med biolog Jens Aamand Christensen, FMK som guide. Området blev  i 2018 overdraget fra FMK til Naturstyrelsen. Violetrandet ildfugl, som på Fyn kun findes i Haastrup Bjerge, så vi ikke denne eftermiddag, men stedet har en høj biodiversitet og er et besøg værd.

 

Kystvandringen ved Nakkebølle Fjord i samarbejde med Hjerteforeningen søndag den 2. juni med Leif Sørensen som guide blev et tilløbsstykke. Vi fortsætter samarbejdet  den 7. juni 2020, og vi håber, du vil med!

 

Til sidst lidt tal: Bestyrelsen har holdt 10 møder siden sidste årsmøde, af samrådsmøder har vi været indkaldt til 5. Vi har deltaget i udviklingsstrategimøde og borgermøder om Kommuneplan m.m. samt afgivet diverse høringssvar. 

 

Medlemstallet i FMK er pr. 23. okt. 1174 – en fremgang på 22 siden okt. 2018,

DN’s præsident Maria Reumert Gjerding repræsenterer foreningen på bedste vis.

Til slut en stor tak til jer, der så konstruktivt har deltaget i årets arbejde:

Næstformand Ellen Korsgaard, Pejrup, med i bestyrelsen siden 2013.

Elsebeth Pedersen, Ferritslev, med før og efter strukturreformen 2007

Peter Østergaard, Gislev, med siden 2014

Lars Bredahl, Ringe, med siden 2017

Hanne Høfsten, Pejrup, med siden 2018

Formand Birgit Bjerring, Broby, med før og efter strukturreformen 1.-1. 2007

 

Broby, den 5. november 2019.