Kære medlemmer – eller interesserede, der læser denne årsberetning fra årsmødet 2021, som rettelig burde benævnes halvårsberetning.

Det er kun et halvt år siden sidste årsmøde, da vi pga. corona måtte udskyde årsmødet for 2020 til april 2021.

Nu er vi samlet i salen på Ringe bibliotek – har afholdt grønt valgmøde i anledning af Kommunevalget 2021  (se billeder fra årsmødet nederst på siden) –  og gør status på set og sket siden foråret. Er I interesseret i at vide mere, henvises til afdelingens hjemmeside, hvor årsberetninger siden året 2007 ligger tilgængelige.

 Dengang bestod bestyrelsen af 12 medlemmer + 5 suppleanter, begunstiget af, at 5 lokale DN-komitéer blev samlet til én ved kommunesammenlægningen. Elsebeth Pedersen og Birgit Bjerring er de eneste, der har været med på hele rejsen! Dengang kunne man tælle 1.427 medlemmer af DN.

I okt. 2021 er vi 1187 medlemmer– en nedgang på 240, men dog en glædelig fremgang på 51 siden april!

 I 2007 fyldte klima ikke i debatten – i 2021 er det øverst på dagsordenen. På alle planer fylder klimaet. Det gælder FN´s Klimatopmøde COP 26, som indledtes i Glasgow den 31. okt., og det gælder såvel offentligt som privat. De afledte effekter af temperaturstigningerne vil få  gennemgribende indflydelse på livet til lands, til vands og i luften.

Grøn omstilling er i gang – greenwashing ligeledes – tilskud lokker. CO2 afgift?  Hvornår??

Men kan vi nå 70% målet for CO2-reduktion inden 2030? Ja, nej, måske?

Imens kæmper naturen for at overleve ekstremt vejr og de mange menneskeskabte forhindringer i form af sprøjtegifte, kvælstofudledninger, forureninger og infrastrukturprojekter.

Biodiversiteten skal have kunstigt åndedræt. Menneskets udfoldelser gør indhug i naturens rige.

 Specielt i corona-tiden blev naturen søgt som åndehul – vigtig for rekreation og motion også i FMK. Tarup-Davinde med fiskesøer, rideruter, badesøer og nu også sauna skal være en oase for Fremtidens Forstad og Odense. ”Over Sø og Land” – dejligt med fysiske aktiviteter, også selv om det går ud over de faste beboere. Det synes at være tidens tendens – at please brugere og turister.

Danmarks Naturfredningsforening skal balancere mellem disse behov – det er ikke let!

Bestyrelsen besøgte stedet i juni og gjorde opmærksom på flere og flere tiltag, der tilgodeser  klubber og foreninger i området, men som langt fra gavner fugle- og dyrelivet.

 Ligeledes besøgte bestyrelsen Pipstorn Skov ved Faaborg, ejet af Holsteenshus, men lejet af FMK i en 10 års periode til brug for skoler, institutioner, MTB, veteraner, m. fl. En udmærket tanke med den bynære skov, men som en nabo bemærker - med mærkbare ændringer for dyrelivet på grund af det øgede pres. Den private skov rummer mange fortidsminder og naturkvaliteter, som ikke bør udsættes for overdreven aktivitet.  Beskyttelse kontra benyttelse er også væsentligt her!

 Gåsebjergsand ved foden af Svanninge Bakker er blevet til sydfyns mountainbike-mekka. Et fint bikepark-anlæg blev indviet den 16. oktober af Jens Harrekilde, Naturstyrelsen Fyn, borgmester Hans Stavnsager, sekretariatsleder Rasmus Elmequist Casper fra Geopark Det Sydfynske Øhav, Øhavsmuseet, Faaborg Ski- og Motionsklub m.fl. Sponsorerne står i kø for at støtte de actionbegejstrede mountainbikere og sporbyggere i Svanninge Bakker.

Der skal være plads til os alle - hedder det i skåltalerne. Men naturen – er der plads til den???

Der bliver ikke udlagt nye naturområder hver gang et område indtages af friluftslivet.

”Folk skal ud at mærke naturen for at lære den at kende!”

Blandt de hundredvis af forventningsfulde gæster til åbningen fandt under ti vej hen til Øhavscentrets guidede tur i bakkerne. Ret tankevækkende!

Beskyttelse af områdets geologi, natur og kulturhistorie er vigtig for en Unesco-udnævnelse!

Husk det nu kære politikere og alle sponsorer, der støtter så rundhåndet!

I december 2020 vedtog Folketinget en Natur- og biodiversitetspakke. En julegave til naturen på   888 mio. kr. til udlægning af 30.000 ha urørt skov, så  vi samlet når op på 75.000 hektar urørt skov  i DK. På Fyn optager Svanninge Bakker de 81 ha.

Det er et lille plaster på såret, men alt for lidt til at vende den truende nedgang i levesteder og arter. Skovmår, spætte, ugle, flagermus og eremitbille har brug for gamle, hule træer.

Der er brug for mere natur, hvor du bor – i FMK og i hele Danmark.

DN arbejder på, at 20 % af Danmarks skovarealer ligger urørt i 2030. 130.00 medlemmer støtter foreningen. Jo flere medlemmer, jo større indflydelse  på udviklingen. 1 kr. om dagen for medlemskab er værd at betale, hvis man vil skubbe til den nødvendige politik.

 I afdelingsbestyrelsen glædes vi over, at Svanninge Bakker er med i opløbet blandt de 21 forslag til Naturnationalpark. Fredag den 5. november kl. 15 -17  inviterer Naturstyrelsen Fyn til en guidet tur. Efter dialog og nye input udpeger Miljøministeriet ved Lea Wermelin de 10 næste NNP i DK.

Mon FMK er med i udpegningen? Naturstyrelsen og biologerne i FMK har gjort det forberedende arbejde, så vi håber, det krones med held. ” Kan du smile til en kronhjort og vinke til en stær.
Så har du fundet ud af noget som er meget værd - - -”

 Skånemosen i Håstrup gemmer på god natur og gallowáy-kvæg, som tilskudsfodres i vinterhalvåret.

På en DN arrangeret tur den 1. juni  ledte lodsejer Mogens Christoffersen os ad det sindrige stinet, der gør det muligt at komme tørskoet omkring. Køerne i folden, hvor vi gik, ænsede os knapt nok, men ha´ respekt for dem, når de har kalve. Uden kvæg -- ingen naturpleje og ingen lækre kokasser til at lægge æg i. Derfor tak til de nyttige drøvtyggere og til de folk, der dagligt tilser dyrene.

Mange flere enge burde afgræsses, men der mangler entusiastiske folk til at påtage sig arbejdet.

Skånemosen råder nu over et super flot shelter, som udlejes af Trente Mølle ligesom de øvrige 15 shelters i FMK. Hvordan det påvirker naturen vides ikke, men gæsterne bliver utvivlsomt påvirket af naturen!

 Hvad dyrene ikke kan klare, kan Midtfyns lelav i Svanninge Bakker og Snarup Mose.

Afdelingsbestyrelsen har tidligere agiteret og stået for naturpleje i Svanninge ved Maria Gram, men opgaven blev for stor og de frivillige for få. Derfor  skal de frivillige lesvingere have en tak med i denne årsberetning for at tage vare på naturplejen bl. a. på Hestebakken, et hotspot for insekter og sommerfugle. Her en opfordring til et aktivt fritidsliv, hvis MTB-sport ikke længere er sagen.

Håstrup Bjerge er en naturperle. Ikke så befolket som Svanninge Bakker, men netop derfor tiltrækkende med sin ro og sine storslåede udsigter. Naturstyrelsen og FMK har sørget for gode afmærkede stier, siden området blev overdraget til Naturstyrelsen i juni 2018. Den tidligere lodsejer Jørgen Munk Andersen afgik ved døden i 2019, men lad tankerne gå til til ham og hans hustru Birthe Kærslund, der i mange år tog vare på naturplejen og undgik, at området blev inddraget til juletræsproduktion!

 DN Faaborg-Midtfyn ejer ikke jord, men vi vil så gerne medvirke til at beskytte vores drikkevand.

Så en kraftig opfordring til politikere, lodsejere og vandværker: Se nu at få plantet mere skov i vandindvindingsområderne og udvid beskyttelseszonen ved boringerne. Det nytter ikke at sige, at det går da meget godt med vandkvaliteten hos os. Der er gammelt vand i hanen hentet fra fordums tid. De giftstoffer, som erklæres uskadelige i dag, bliver en udfordring for drikkevandsforsyningen i fremtiden. Der er giftrester i alt for mange vandprøver – forbyd sprøjtegifte – hvis man skal undgå at købe vand på flaske. PFAS – perflourerede alkylsyrer – var ikke et problem, før det blev et problem i kogræsserforeningen i Korsør. Det er let at være bagklog, men nogen må ha`  haft en mistanke længe før! Roundup, nedvisningsmidler, stråforkorter, opløsningsmidler - ja, listen bliver længere og længere.

Oprydning efter miljøskader er besværlig, lang og dyr. Forureneren – nej- forbrugeren betaler!

 

Hvad har DN Faaborg- Midtfyn egentlig beskæftiget sig med siden årsmødet i april 2021?

 Vi har afholdt 5 møder, som bl.a. har omhandlet forberedelser til Hop i Havet-eventen søndag den 22. august kl. 14-17 ved Faaborg-Havn. Formålet var fra DN´side, at skabe opmærksomhed omkring fjorde, have og bælter, som er truet af iltsvind, forurening, fiskeopdræt, muslingefarme, overfiskeri og klapning, hvilket betyder dumpning af bundmaterialer i havet. Høringsfristen for en ny havplan udløb den 30. september 2021. Meget er på spil – Danmarks Naturfredningsforening kæmper for, at mindst 30 procent af havet skal beskyttes og friholdes fra skadelige aktiviteter.

Torskens forsvinden og de minimale fiskekvoter siger alt om situationen.

At lystfiskerne nu advares om at spise ørreder, de har fanget i Odense Å, på grund af skadelige PFAS-udledninger, bør føre til politisk handling for at stoppe vandmiljøets deroute.

Der er ønsker om at give plads til muslingefarme i Lillebælt og Det Sydfynske Øhav, hvor iltsvind hver sommer er et problem. Muslingefarme kan ikke løse problemet, men skaber mere forurening og gener for dykkere, kajakroere, sejlere og badegæster.

Mange tog imod opfordringen til at hoppe i havet for havets skyld i Faaborg – og vi takker alle, der støttede kampagnen  med underskrifter og medlemskab.

 Als-Fyn Broen med tilhørende vejanlæg spøger stadig i kulissen. Suk! Trafikminister Benny Engelbrecht og borgmester Hans Stavnsager mødtes i Svanninge Bakker den 5. juli for at tage bestik af en vejudvidelse, en opgradering af den eksisterende hovedvej 43 til højklasse vej - eksempelvis 2+1 vej.  En forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn (enten bro eller tunnel) sættes  i gang i 2022. Skønt elfærger kunne klare overfarten med en mindre klimapåvirkning, så får man indtryk af, at stærke kræfter vil have den bro etableret. Op til kommunevalget den 16. november 2021, vil mange politikere ikke svare direkte, om de er for eller imod en bro. Det afhænger af forundersøgelsen, siger de! Selv om det er Folketinget og ikke kommunalpolitikerne, der afgør, om broen skal bygges, så ville det bare være skønt, hvis de ærligt ville melde ud, om de er for eller imod!

Afdelingsbestyrelsen støtter Foreningen mod Als.-Fyn Bro. På et TV2Fyn møde afholdt på Øhavsmuseet den 4. okt. var bromodstanderne godt repræsenteret, så det er virkelig en sag, der deler FMK i to lejre.

 Etablering af solcelleparker i FMK er kommet tættere på. Nogle er endnu på tegnebrættet, men det er noget, som DN har mulighed for at afgive høringssvar til

Ved Nordskov og Øster Hæsinge er projekterne længst fremme. European Energy og Better Energy indgår aftaler med lokale lodsejere. I stedet for at dyrke korn, dyrkes der nu sol.  Elproduktionen er nødvendig for den grønne omstilling, så det er svært at være imod, med mindre herlighedsværdier tilsidesættes og nabogener ignoreres.

Ph.d.. Kristian Borch, Ålborg Universitet har forsket i modstanden mod solcelleanlæg, og foreslår, at udbygningen bliver lokalt forankret. Det bør ikke kun være et firma eller en lodsejer, der trækker et projekt ned over hovedet på folk. Borgerne skal involveres og blive medejere, således som mange vindmøllelaug i sin tid opstod. Kommunen bør tage initiativ til at udpege egnede områder, holde borgermøder og få folk inddraget. Så undgås mange klager og fejlslagne projekter.

 Valgmødet i forb. m. årsmødet blev fastlagt og politikerne inviteret i maj 2021. Vi i DN er glade for at kunne afholde et grønt valgmøde. Folketingsvalget i 2019 var grønt, og Kommunalvalget 2021 tegner til at blive det samme. Folks opmærksomhed på klima og miljø er skærpet. DN har længe kæmpet for at få denne dagsorden frem.

Vi er så klar til den grønne bølge.

 

Mere natur, mere tanke på biodiversitet og klimaregnskab.

Tilflyttere drages af natur og landskab på sydfyn. Det skal vi forvalte og tage ansvar for!

Ikke sælge ud til hvad og hvem som helst – samt masseturisme!

 

En kystvandring den 13. juni ved Knold / Dyreborg med Lars Torup som DN-guide og Hjerteforeningen ved John Høffner Kjærup samlede folk med interesse for natur fra fjern og nær.

Sol på kinden, vind i håret, våde fødder og madpakker i det grønne med Johns vindunk inden for rækkevidde. Det er lykken og de (næsten) gratis glæder, som vi kan nyde i FMK

Elsebeth Petersen var på hjemmebane i sit gamle revir i Tarup-Davinde, hvor hun som DN-guide i Naturens Uge den 7. sep. sammen med Hjerteforeningen travede ”Over Sø og Land” og øsede ud af sin store naturvejleder-viden for de mange naturglade vandrere.

 Det er godt, vi har fagfolk i bestyrelsen. Men vi vil meget gerne have flere!

To pladser er ledige i bestyrelsen. Det ville være så rart, hvis nogen kunne tænke sig at stille op, når der skal vælges medlemmer til bestyrelsen.

Jobbet er frivilligt og ulønnet, men I loves gode udviklingsmuligheder og deltagelse i DN´s omfattende tilbud.

 

Siden årsmødet den 28. april 2021 på zoom har bestyrelsen bestået af:

Formand Birgit Bjerring, 5672 Broby

Næstformand Ellen Korsgaard, 5600 Faaborg

Elsebeth Pedersen, 5863 Ferritslev

Kirsten Lundgaard, 5672 Broby

Lars Bredal, 5750 Ringe

Poul Erik Larsen, 5856 Ryslinge

Niels Jørgen Langkilde, Sh. Lyndelse, Broby

Mikkel Ussing Christensen, Tarup, 5792 Årslev

 

Suppleant Claus Tranberg, Faaborg afgik ved døden den 11. okt. 2021. Æret være hans minde!

 

Tak til alle bestyrelsesmedlemmer, som har ført afdelingen gennem Corona og alskens udfordringer,

Selv om DN´s sekretariat i København Ø. håndterer de store sager, så er der altid masser af opgaver og lokale sager, som vi skal vende og tage stilling til.

 Bestyrelsens månedlige møder giver indbyrdes inspiration og forløber i fred og fordragelighed.

Det har jeg grund til at takke bestyrelsen for!

 

At være en del af netværket omkring natur er meningsfuldt og til tider udfordrende.

Et møde i Det Grønne Råd giver ny viden og mulighed for interaktion med biologer og politikere.

Et møde med planlæggere og politikere i Geoparken kræver indsigt og standhaftighed

Et samrådsmøde med faglige indspark fremmer vidensdelingen på Fyn og øerne.

At mødes med ligemænd/kvinder til DN´s rep. møde udvider horisonten og engagerer.

 

DN-medlemmers henvendelser kan desværre ikke altid løses af os alene, men vi er altid lydhøre for de problemer, der opstår i forb. m. nedlæggelse af stier og diger samt overtrædelser af naturbeskyttelsesloven.

DN vil gerne være naturens vogter og værner. Og ja, det er vi faktisk ret stolte over! Tak til medlemmerne for jeres bidrag, underskrifter, hjælp, støtte og opbakning.

 

På DN Faaborg-Midtfyns vegne,

Formand Birgit Bjerring, Broby den 1. november 2021.