Referat af årsmødet, tirsdag den 11. oktober 2022 på Ringe Bibliotek kl. 19.00-22

Efter en veloplagt debat mellem DN præsident Maria Reumert Gjerding og Søren Kristensen, FMK, bød foreningen på kaffe med mundgodt.

Og derpå gik man til årsmødet:

1. Valg af ordstyrer. Niels Jørgen Langkilde blev foreslået og valgt

2. Formanden, Birgit Bjerring, aflagde en lang og fyldig beretning (se nedf.). Der var stort bifald til formanden igennem 9 år og stor tak for mange års indsats.

3. Valg. 
a. På valg var Birgit Bjerring, der ikke genopstillede til bestyrelsen, og Lars Bredahl og Niels Jørgen Langkilde, der begge genopstillede og begge blev valgt. Nyvalgt blev Allan Høxbro.
b. På valg som suppleanter: Heide Baden blev valgt.

4. Evt.
Den afgående formand takkede nyvalgte og afgående bestyrelsesmedlemmer samt deltagerne for spørgsmål og en god og sober debat.

Materiale fra årsmødet 2022

> Highlights fra året, der gik i DN Faaborg-Midtfyn

Indledning til DN´s dialogmøde 11.10.2022 i Ringe

Afdelingsbestyrelsen 2021-2022 bestod af:

 • Birgit Bjerring, formand, Ståby v. Nr. Broby
 • Ellen Korsgaard, næstformand, Faaborg, medlem af bestyrelsen Geopark Det Sydfynske Øhav
 • Elsebeth Pedersen, Ferritslev, medlem af Det Grønne Råd i FMK
 • Kirsten Lundgaard, Ståby v. Nr. Broby, medlem af Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten
 • Lars Bredahl, Ringe, medlem af Den Grønne Komité i Ringe, klima-og energi interesse
 • Niels Jørgen Langkilde, Sh. Lyndelse, politisk aktiv, all round indsigt, læserbrevsskribent m.m.
 • Torben Madsen, Ringe, indvalgt ved årsmødet i 01.11.22
 • Ida Pedersen, Radby, ved Allested valgt som suppleant 01.11.22
 • Mikkel Ussing Christensen, Tarup-Davinde, udtrådt juni 2022

 

Årsberetning, årsmøde d. 11. 10. 2022, Ringe Bibliotek

Facts om tiden fra 01.11.21 – 11.10.22:

Årsmødet 2021 blev indledt med et valgmøde i anledning af Kommunalvalget den 16. nov. 8 partier deltog i en paneldebat. Ingen af de tilstedeværende politikere blev senere indvalgt! Men natur- og miljøspørgsmål indgik i valgkampen, og det var det vigtigste!

DN-møde nr. 144 den 30.11.21 indeholdt en drøftelse af placering af en solcellepark ved Nordskov og Rynkebygaard. Samme dag fik vi lejlighed til at overvære et møde om sagen, hvor FMK og European Energy præsenterede projektet. Søren Kristensen var mødeleder.

DN´s holdning til solcelleparker er positiv, når visse retningslinjer overholdes, bl. a. nultolerance for pesticider, hensyntagen til landskabsværdier og fremme af biodiversitet.

DN´s Repræsentantskabsmøde i Korsør i november indholdt en Ny Strategi for 2022-2026. Mere plads til naturen – og Øzlem Cekiz´s opfordring til dialogkaffe - som en booster til alle deltagerne. Det kan man netop sige finder sted ved årsmødet 2022!

DN-møde nr. 145 13.01.22 blev afholdt på zoom grundet nedlukningen p.gr.a. Corona. Heldigvis har vi lært at bruge zoom hensigtsmæssigt, og en hel del zoom-møder finder sted mellem sekretariatet og interesserede bestyrelsesmedlemmer. Praktisk og effektivt.

Vi talte bl.a. om DR´s udsendelse: ”Byen med det giftige vand” om vandværket i Tørresø på Nordfyn. Problemer med drikkevandet delte beboerne op i to fløje. Så galt kan det gå!

Vi talte også om landbrugets bekymrende metode med ”nedvisning” på marker og rabatter. Kan det virkelig passe, at den slags gift stadig tillades i DK? Ja, desværre! Det kan det!

DN-møde nr. 146 den 21.02.22 i Ringe, lige inden Rusland invaderede Ukraine den 24.02. BNBO- Boringsnære beskyttelsesområder – og FMK´s invitation til DN og øvrige parter om at deltage i koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse blev taget velvilligt imod, og Ellen Korsgaard stillede sig til rådighed den 17. marts i Faaborg.

Det er vigtigt, at tage del i de bestræbelser, og derfor nødvendigt at have aktive medlemmer til rådighed. Tak Ellen!

DN-møde nr. 147 den 21. marts 2022 blev forlagt til Årslev Bibliotek efter en visit i Fremtidens Forstad og en walk and talk langs Vindinge Å, som er inddraget i projektet.

Niels Jørgen havde skrevet læserbrev i avisen om at forbedre forholdene for oddere i vandløb i FMK, og Søren Kristensen svarede, at FMK havde tiltag i gang.

Et nyt solcelleanlæg ved Sallinge var fremme på dagsordenen. Beliggenhed, påvirkning, tilsyneladende OK. Borgermøde om projektet – vigtigt at inddrage naboer tidligt i processen!

Ved DN-møde nr. 148 21.04 i Ringe deltog en gæst, som havde ytret sig kritisk om musligeskrab og iltsvind i Det Sydfynske Øhav. En fritidsfisker, for hvem situationens alvor stod lysende klar. Havbunden er død, fiskene er borte, iltsvind, situationen er kritisk!

En ny havplan er netop, hvad DN centralt har kæmpet for siden kampagnen Hop i Havet i fandt sted i august 21. Underskriftsindsamling og høringssvar, der skulle få politikerne på Christiansborg til at frede visse områder for at stoppe udledninger, klapning, stenfiskeri m.m.

I 2021 aftalte Regeringen og partierne, at der skulle udpeges et trawlfrit område i Bælthavet omkring Lillebælt, Storebælt og Langelandsbælt.

I starten af oktober 2022 er aftalen blevet til virkelighed og områdets geografiske afgrænsning besluttet. Det skaber stor glæde hos Danmarks Naturfredningsforening.

Trawlfrit område i Bælthavet er godt nyt for havnaturen - Danmarks Naturfredningsforening.

Ida og Torben deltog på DN´s introkursus i Middelfart og havde gode input med hjem derfra. Elsebeth, Mikkel og Ida varetog fint DN´s interesser på Tarup-Davinde dagen den 30. april.

Et samrådsmøde 18.05. med ekskursion til Stige Ø og Odense Fjord satte endnu mere fokus på problematikken om iltsvind og manglende ålegræs. En biolog ved SDU introducerede deltagerne for nye forsøg med udplantning af ålegræs i fjorden. FMK udleder kvælstofholdigt vand til fjorden via Odense Å, der udspringer ved Arreskov Sø.

DN-møde nr. 149 den 31.05. hos Ellen blev af Kirsten og Birgit efterfulgt at en workshop om stormflodssikring af Faaborg By samme aften på Øhavsmuseet.

Uheldig placering af en gyllebeholder på Torpelundsvej, Sdr. Nærå gav anledning til et høringssvar til FMK.

Solcellepark ved Ravnholdt og Egeskov under opsejling. Er der kapacitet til at til føre strømmen videre? Lars Bredahl er ofte manden, vi spørger til råds i bestyrelsen!!

Kystvandringen ved Bøjden den 12.06. med Lars Torup som guide og i behageligt samarbejde med Hjerteforeningen forløb som vanligt fint - og med vin til madpakken!

Det Grønne Råd holdt møde den 23.06 i Faaborg, hvor Elsebeth deltog for holdet.

DN-møde nr. 150 den 29.06.22 Jubilæums- og sommermøde på Lærkedal, der netop var blevet indviet af Naturstyrelsen Fyn til nyt outdoor-center med grillhytte, shelters, madpakkehus, udekøkken og multtoiletter. Pizza og jordbær m. fløde i det grønne!

DN-møde nr. 151 den 29.08 blev afholdt på Øhavscenter Faaborg hos Vagn Gram, grand old man og dygtig iværksætter, fortalte om de ”mange skibe han har sat i søen”.

Vi blev inspireret og klogere på fiskeriet. Vagn er også en arg modstander af muslingeskrab! Forventning om samarbejde om Øhavets Dag m.m. i Det Sydfynske Øhav.

DN-møde nr. 152 den 21.09. i Ringe omhandlede forberedelser til dialog- og årsmødet. Geoparken er aspirerende til UNESCO Global Geopark. Ellen har fulgt med i processen i flere år.

DN påpeger, at Geoparken bør nedtone MTB og turisme til fordel for natur, geologi og kulturhistorie. Mange nye tiltag ser dagens lys, bl.a. på Trente Mølle og Bittenhus.

DN opfordrer til at søge diverse puljer:

 • ISOBRO ca. 6000-7000 kr., frist 31.10.22
 • Grønt Guld fra Velux-fonden, (fra 67 år) 10- 15.000 kr. pr. person. Frist 31.12.22
 • Nordea-fonden 200.000 kr. - 1 mill. Her gror vi puljen. Frist:16.11.22 og 22.02.23
 • Nordea-fonden Liv i det lokale op til 200.000 kr. Typisk 10-40.000 kr.

Der er masser af muligheder, hvis man kan skaffe aktive til at stå for aktiviteterne!

Samrådsmøde 05.10 22 i Åsemosen og Verninge mose, nyt multifunktionelt vådområdeprojekt i Assens Kommune præsenteret af projektleder Jannik Seslef.

Verninge Mose - Assens Kommune Et fint eksempel til efterfølgelse i FMK?

Samrådsmøderne er til for, at DN-aktive fra Fyn, Langeland og Ærø kan få info om nye naturprojekter eller aktuelle sager fra DN´s sekretariat. Det er inspirerende at møde hinanden og udveksle viden og erfaringer i afdelingsbestyrelserne.

Klimaet i DK og verden har også i 2022 budt på ekstremer: Oversvømmelser, hvor vandstanden i Odense Å i februar var på sit højeste i 80 år. Sommeren har til gengæld været ekstremt tør ligesom i 2018. Vandløb er udtørret med fiskedød til følge. Er vandet først væk, har det mange negative følgevirkninger.

Grøden i åen er vokset uhindret og gi´r knubbede ord med på vejen hos lodsejerne. De punker kommunen om at komme i gang med grødeskæring, så vandet kan komme væk i en fart. Dilemmaet er, at grøden er med til at bremse vandet, når skybrud sætter ind. Hvis bredderne er indrettet til det, har det en meget gavnlig effekt, når vandet overrisler engene. I åen skal fiskene have plads til at gyde, gemme sig og svømme op- og nedstrøms. Det er mange modsatrettede parter, der strides om vandet!

Formand for DN Faaborg-Midtfyn Birgit Bjerring, Broby den 11.10.2022