Peter Østergaard blev valgt til dirigent og konstaterede, at årsmødet var indvarslet rettidigt.

Formand Ellen Korsgaard aflagde denne beretning med bidrag fra hele bestyrelsen:

Efter årsmødet i 2022 konstituerede vi os, så jeg idag er formand og løfter arven efter Birgit Bjerring.
Niels Jørgen Langkilde, Sandholt er næstformand. I bestyrelsen er desuden Kirsten Lundgaard, Ståby, Elsebeth Pedersen, Ferritslev. Lars Bredahl, Ringe og Allan Høxbroe, Faldslev. Birgit Bjerring, Ståby og Heide Maria Baden, Broby er suppleanter, hvorved næsten hele kommunen er dækket ind. Jeg er selv fra Pejrup ved Faaborg.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 11 bestyrelsesmøder og været repræsenteret ved DNs Grønne Landsmøde og to DN-Samrådsmøder for Fyn samt deltaget i tre skov -og naturpleje netværk. 
Det kontinuerlige arbejde i bestyrelsen er bl.a. at tage stilling til henvendelser fra borgere, f.eks. i lokale sager som kommunen skal tage stilling til og godkende. Det kan f.eks. være angående tilbygninger og byggeændringer i det åbne land, vandløbsændringer og udvidelse af husdyrbrug. Lidt større sager er lokalplaner som udvidelse af sommerhusområder eller nye bebyggelser. I disse sager har DN ret til indsigelse og til at påse, at gældende lov overholdes.
Af mere medlemsorienterede ting har DN Faaborg-Midtfyn haft seks arrangementer.

 

Allan Høxbroe om årets arrangementer:

Flest deltog 17/4, hvor 117 hørte Michael Stoltzes fremragende foredrag “Gør din have til et naturparadis”, og hvor man samtidig kunne tilmelde sig Faaborgs nye borgerdrevne biodiversitets-netværk. Det gjorde omkring 40, hvoraf 20 holder ved endnu og bla. arbejder på at skabe smuk vild natur omkring flere af FFVs bygninger og senere forhåbentlig også genbrugspladsen. Nu desuden med en landskabsarkitekt på holdet. Gruppen har også en naturhave-gruppe med løbende kaffe-kage-møder og foreløbig 9 medlemmer. Flere er velkomne, da tilsvarende nye grupper gerne skal oprettes i 2024. Netværket for mere biodiversitet er blevet til ved DNs samarbejde med Haveselsskabet, Helios Biograf- og Kulturhus, Trente Mølle Naturskole og Faaborg Gymnasiums naturvidenskabskoordinator.

Arrangementet 24/8 “Edderkopper - en verden vi glemte at nyde” havde 74 deltagere i samarbejde mellem DN, Helios og Trente Mølle Naturskole.

Vilde blomsters dag 18/6 havde 30 deltagere i samarbejde mellem DN, Botanisk Forening og Naturstyrelsen Fyn.

I Samarbejde med DN Assens drog vi 3/7 til Thorø med 20 deltagere for at høre om sommerfugle og -fotografering. Flot sceneri trods meget heftigt vejr.

Knap så godt gik det 21/5 på Avernakø med kun fire deltagere, fordi vi en teknisk blokering på Ugeavisens og Stiftstidende spærrede for skrivning til “Det sker”.

Endelig var heftigt vejr også grunden til, at kun deltagere var ned på Knold 6/5, hvor målet var aftensangen fra de sjældne grønbrogede tudser og strandtudser, som er alvorligt truede.


Niels Jørgen Langkilde om en fast forbindelse mellem Fyn og Als:

I nogle år har det rumlet med forskellige ønsker om en fast forbindelse mellem Als og Horneland med tilhørende motorvej.

Lokalt er nogen for, andre imod. Desværre er der af Faaborg-Midtfyn Kommune afsat betydelige midler til at kontrollere offentlige myndigheder. Det må ses som byrådsflertallets ønske om ensidigt at støtte den faste forbindelse.

DN var hurtigt ude og påpege en række af de mange konflikter med væsentlige naturinteresser, fredninger og andre arealbeskyttelser på land og i Lillebælt.

Motorvejsforbindelse ser næsten alle ud til at have opgivet, selv om det helt åbenbart gør en fast forbindelse mindre lønsom. I øjeblikket overvejes 2+1 veje, så de langsomme og naturskønne vejforbindelser til og fra Faaborg kan forbedres og skabe plads til mere trafik med tilhørende og stigende trafikstøj.

Planlæggerne har fået øje på problemerne med vejføringen på Horneland, Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge, men også de betydelige udfordringer ved de beskyttede dele af Lillebælt.

Der arbejdes derfor med linjeføringer nærmere Assens. 

Der arbejdes ligeledes med en tunnelløsning, hvor ekspertisen og produktionsapparatet opbygget ved Femernforbindelsen vil kunne genanvendes her.

I det sene efterår er det planen, at DN tager en bustur for at se på de udsatte områder.

DN følger denne sag tæt, og DN er ikke indstillet på store naturødelæggelser, nye støjplager og en række dispensationer for de fredede og på anden måder beskyttede områder.

DN i FMK har flere gange anmodet DN om centralt at ansætte en infrastrukturmedarbejder, som vil kunne rådgive bl.a. os i sådanne store bygge- og anlægsprojekter. Det er desværre ikke lykkedes endnu.


Kirsten Lundgaard om ulovlige høfder ved Hesseløje, Bøjden by, Horne:

I 2009 søger grundejerforeningen Hesseløje om at opføre høfder ud for sommerhusområdet Hesseløje. Der meddeles afslag fra Kystdirektoratet. Alligevel bliver der i de kommende år udlagt 47 stenhøfder fra græskanten ud over stranden og ud i vandet uden tilladelse. I 2021 begynder forvaltningen at behandle de to sager om lovliggørelse (to matrikler). Sagerne sendes til behandling d. 24/11 2022 i Teknik og miljøudvalget. Her meddeles grundejerforeningen dispensation til at bevare den ulovlige kystsikring med stemmerne tre mod fire i udvalget. Denne afgørelse klager DN over i januar 2023. Den 24/8 2023 ophæver Miljø og fødevareklagenævnet dispensationen og hjemviser sagerne til fornyet behandling i kommunen. En sag som har ligget hen i 23 år og som bør føre til et afslag på at lovliggøre den ulovlige ”kystsikring”. Tak til alle Jer som er aktive med at give os oplysninger om de steder hvor der foregår naturmæssige ulovligheder.


Elsebeth Pedersen om GrønneRåd og muligt boligområde Faaborg Øst:

DN har en plads i kommunens Grønne Råd. Denne plads har jeg varetaget i en årrække. Rådet består af repræsentanter fra en lang række grønne organisationer med Søren Kristensen fra TMU som formand. Rådet er vejledende og kan diskutere og kommentere problemstillinger som TMU arbejder med.

Der holdes to – forsøgsvis tre – årlige møder, hvor der ved det ene møde er indlagt en ekskursion til projekter, som kommunen arbejder med. Sidst gik turen til biodiversitets projekt i Ryslinge, besøg ved Hågerup Å ved Krarup og Øhavsakademiet ved Bittenhus. Der blev orienteret om arbejdet med et evt. nyt boligområde ved Alléskoven Fåborg Øst. Fristen for høringssvar blev forlænget, og DN har opfordret til, at der tages store hensyn til bevarelse af natur og grønne korridorer. En sag, der skal følges tæt under lokalplanlægning af området.

Birgit Bjerring om Samråd Fyn og Odense Å/fjord Samarbejdet:

Jeg værdsætter møderne i Samråd Fyn meget. De omfatter de otte fynske Kommuner + Langeland og Ærø.

Møderne afholdes på skift i de 10 områder, hvor særlige fokuspunkt bliver prioriteret, såsom vådområdet ved Verninge i Assens Kommune, Better Energy´s solcelleprojektved Tved - og som i august 2023 Odense Fjord.

Jeg vil koncentrere mig om det sidstnævnte.

Samrådsmødet var henlagt til Munkebo, hvor Odense Havn var vært ved et meget interessant møde med direktør Carsten Aa, som i bus guidede deltagerne rundt på det store havneområde og præsenterede os for de mange nye virksomheder, der er skudt op på Lindø, A. P. Møllers gamle hut, nu ejet af Odense Kommune med adresse i Kerteminde Kommune.

Odense Havn/Port har brug for udvidelse og har fået 15 mill. kr. fra EU til en forundersøgelse af ny sejlrende og kaj i Odense Fjord.

Og netop her er den store konflikt!

Odense Fjord er døende på grund af iltsvind og forurening.

Ålegræsset er nærmest forsvundet - og uden ålegræs ingen plads til fiskeyngel og kvælstofopsamling.

Naturfredningsforeningerne i Odense Fjords opland ser kritisk på Odense Havns vækstplaner, der kolliderer med DN´s ønske om en genopretning af vandmiljøet i Odense Fjord.

Syddansk Universitet har i samarbejde med andre interessenter lavet forsøg med udplantning af ålegræs.

Det er nærmest en Sisyfos- opgave, idet landbruges kvælstofudledninger fortsat fosser ud via Odense Å, herunder Sallinge Å i FMK.

Et partnersamarbejde er indgået for at komme i mål med at skabe en god økologisk tilstand i 2027. Læs mere herom her:

Odense Fjord Samarbejdet – Odense Fjord i god økologisk tilstand

Odense Havn købte i 2022 den tidligere Årslev Forsøgsstation.

Formålet er at opføre Odense Tørhavn/Dryport på det 100 ha store areal. DN Faaborg-Midtfyn ser med bekymring frem til anlæggelsen af det store projekt, som ganske givet vil skabe nye arbejdspladser, men hvis miljøkonsekvenser vil ramme området i form at mere støj og trafik, og forøge klima- biodiversitetskrisen.

Kommende medlemmer af DNs bestyrelse kan se frem til at bringe dette projekt i miljøsikker havn. Samrådet er en god sparringspartner – som formidler nyttig information og skaber debat om kommunernes dispositioner på natur- og miljøområdet. Stærke stemmer efterlyses!

 

Herefter tog formand Ellen Korsgaard ordet igen: 

Angående Geopark det Sydfynske Øhav, så har DN en plads i bestyrelsen og der ventes spændt på at Geoparken endelig får Unesco godkendelse til foråret.

Med hensyn til det Grønne Landsmøde i Vingsted, så var det i år åbent for alle aktive i de lokale DN bestyrelser og der var nok at deltage i: 18 forskellige debat møder om f.eks. Naturpleje, Skarven en fredet fugl, problemer i Vejle Å, engagement af unge, foruden 11 teltboder og 6 vandreture alt spændende og i dejligt solskin.
Hvad angår Skovsgård så er omlægningen til Vild Natur i gang og der er fra Fonden givet støtte til endnu et år.

Så jeg vil sige, at det er spændende at være i en lokal DN bestyrelse. Der er mange tilbud og mange muligheder for at blive klogere på natur, biodiversitet og klima.

Afsluttende vil jeg sige, at bliver fremlagt mange fine tanker og tiltag fra DN centralt, som jeg ikke kan gøre bedre. Så jeg vil blot citere fra det sidste nummer af Natur og Klima:
Bo Håkansson skriver om hvorfor Danmark har brug for mere natur. Jo, verden befinder sig både i en klimakrise og biodiversitetskrise, det er almindelig anerkendt. Alene i Danmark er der over 2.000 truede og sjældne arter på den såkaldte rødliste. Naturbeskyttelse spiller en afgørende rolle i bevarelsen af vores økosystemer og biodiversitet, og Danmark er flere gange blevet udråbt som bundskraber. Et bredt flertal i Folketinget er derfor blevet enige om - blandt andet ved pres fra de grønne organisationer - at vi skal have en Naturlov, der sætter bindende mål for naturen i Danmark.

Det handler om at give naturen plads til at folde sig ud uden menneskelig indblanding, at man holder op med at producere noget på de beskyttede arealer.

Men selv om der de sidste 30 år er forsvundet næsten 200.000 ha landbrugsjord (svarer til 2/3 af Fyn), så er dette areal ikke blevet til natur. Knap haldelen er blevet til skov, ca. en fjerdedel til søer, vådområder, græs og natur, mens den sidste fjerdedel er bebygget eller brugt til infrastruktur.

Maria Reumert Gjerding skriver i Præsidentens Klumme at situationen for havet er uholdbar og der skal gøres noget nu. Derfor er genopretning af havnaturen en af de absoluttte topprioriteter i DN i de kommende år. Så jeg håber I har givet jeres underskrift mod bundtrawl.

Og hvad kan vi så gøre helt lokalt og personligt her i Faaborg-Midtfyn? Ja, her er Allans projekt, biodiversitets-netværket, et håndgribeligt tiltag, der skal bringe naturen ind i Faaborg by. Kommunen har også fremlagt en ambitiøs Udviklingsplan for sine grønne områder. Det skal vi holde dem op på.

Så til slut vil jeg nævne, at hvis nogen synes, vi i DN Faaborg-Midtfyn gør for lidt og er for svage, så meld jer ind i kampen og stil op til en post i bestyrelsen. Det er både indsigtsfuldt og lærerigt.

Tak for ordet.

Mange af beretningens emnerne blev kommenteret fra salen.

VALG

Kirsten Lundgaard og Ellen Korsgaard var på valg og modtog genvalg.

Sine Madsen, Åstrup og Lizette Dyrn, Ringe blev nyvalgt

Allan Høxbroe, Birgit Bjerring og Lars Bredahl blev valgt til suppleanter.

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Ellen Korsgaard som formand og Niels Jørgen Langkilde som næstformand.